دوره و شماره: دوره 33، شماره 366، بهمن و اسفند 1394 
بررسی نقش حمایتی ویتامین C بر مسمومیت کبدی و کلیوی ناشی از تجویز وانادیل سولفات

صفحه 2351-2359

عاطفه مهدیان راد؛ صفورا مظاهری؛ مهدی نعمت‌بخش؛ اردشیر طالبی؛ آذر برادران