بررسی مقایسه‌ای تسهیل دفع گوارشی به دنبال تجویز منیزیم هیدروکسید، لاکتولوز و پلی‌اتیلن گلیکول در بیماران مسموم

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه سم‌شناسی بالینی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه اخلاق پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه‌اله (عج)، تهران، ایران

3 استادیار، گروه پزشکی قانونی و مسمومیت‌ها، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی همدان، همدان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سمیت، توانایی یک ماده‌ی شیمیایی در ایجاد آسیب است. یکی از اصول کلی برخورد با فرد مسموم، آلودگی‌زدایی گوارشی می‌باشد که از مهم‌ترین روش‌های آن، استفاده از ماده‌ی مسهلی است که کمپلکس شارکول- ماده‌ی سمی را به طور سریع از دستگاه گوارش دفع کند. هدف از انجام این مطالعه، تعیین مسهل انتخابی با تعیین زمان دفع گوارشی به دنبال تجویز مسهل‌های اسموتیک منیزیم هیدروکسید، لاکتولوز و پلی‌اتیلن گلیکول در بیماران مسموم مراجعه کننده به اورژانس بیمارستان نور در سال 1394 بود.روش‌ها: 140 بیمار به طور تصادفی در چهار گروه دریافت کننده‌ی منیزیم هیدروکسید (30 میلی‌لیتر به همراه 4-2 لیوان آب هر 1 ساعت)، لاکتولوز (30 میلی‌لیتر به همراه 4-2 لیوان آب هر 1ساعت)، پلی‌اتیلن گلیکول (70 گرم به همراه 1 لیتر آب هر 1 ساعت) و شارکول با آب قرار گرفتند. در تمام بیماران، فاصله‌ی زمانی مصرف اولین نوبت مسهل تا زمان دفع، محاسبه و نتایج به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS با یکدیگر مقایسه شد.یافته‌ها: اختلاف معنی‌داری از نظر سن، جنس و نوع ماده‌ی سمی بین چهار گروه وجود نداشت. میانگین فاصله‌ی زمانی بین اولین نوبت مصرف مسهل تا زمان دفع در بین چهار گروه تفاوت‌های معنی‌داری داشت (001/0 > P).نتیجه‌گیری: در بین سه مسهل مورد مطالعه، پلی‌اتیلن گلیکول و سپس منیزیم هیدروکسید از نظر کوتاهی میانگین زمان دفع بیشترین کارایی را داشتند. گرچه، اختلافی که از نظر میانگین زمان دفع بین سه مسهل وجود داشت، در حد ناچیز بود، اما در مقایسه‌ی عملکرد تسریع دفع گوارشی این مسهل‌ها با مخلوط شارکول و آب، اختلاف معنی‌داری وجود داشت که قابل ملاحظه بود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Gastrointestinal Disposal Facility Following Administration of Magnesium Hydroxide, Lactulose and Polyethylene Glycol in Poisoned Patients

نویسندگان [English]

 • Gholamali Dorooshi 1
 • Mahdi Mesri 2
 • Seied Kazem Taheri 3
 • Saeid Habibollahi 4
1 Assistant Professor, Department of Clinical Toxicology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Ethics, School of Medicine, Baghiatallah University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 Assistant Professor, Department of Forensic Medicine and Toxicology, School of Medicine, Hamadan University of Medical Sciences, Hamadan, Iran
4 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Toxicity is ability of chemicals to cause harm. One of the principles of dealing to poisoned patients is bowel decontamination via using laxatives or purgatives to wash out poison‐activated charcoal complex quickly. This study aimed to determine gastrointestinal transit time fallowing administration of magnesium hydroxide, lactulose and polyethylene glycol in poisoned patients referred to emergency ward of Noor hospital, Isfahan, Iran, in 2015.Methods: 140 patients were randomly divided into four equal groups of magnesium hydroxide (30 ml with 2‐4 glass of water every 1 hour), lactulose (30 ml with 2‐4 glass of water every 1 hour), polyethylene glycol (70 g with 1 liter water every 20 minutes) and activated charcoal with water. In all patients, the time of taking the first dose of laxatives until to defecation were obtained. The results were compared to each other using SPSS software.Findings: There were no significant differences in term of age, sex and toxicant types. The mean time between the first dose of laxative until to defecation was significantly different between the 4 groups (P < 0.001).Conclusions: Between the 3 studied laxatives, polyethylene glycol and then, magnesium hydroxide were more efficient in decreasing mean transit time. The difference in mean transit time between the 3 laxatives was not significant; but, in comparison to activated charcoal with water, the laxatives showed significant difference which was remarkable.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Gastrointestinal disposal facility
 • Osmotic laxatives
 • Magnesium hydroxide
 • Lactulose
 • Polyethylene glycol
 1. Schonwald S. Medical toxicology: A synopsis and study guide. Philadelphia, PA: Lippincott Williams and Wilkins; 2001. p. 34-6.
 2. Hoffman R, Howland MA, Lewin N, Nelson L, Goldfrank L. Goldfrank's toxicologic emergencies. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2014. p. 104-9.
 3. Sharkey KA, Wallace JL. Treatment of disorders of bowel motility and water flux; anti-Emetics; agents used in biliary and pancreatic disease. In: Brunton L, Chabner B, Knollman B, editors. Goodman and Gilman's the pharmacological basis of therapeutics. 12th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2011.
 4. Nyberg C, Hendel J, Nielsen OH. The safety of osmotically acting cathartics in colonic cleansing. Nat Rev Gastroenterol Hepatol 2010; 7(10): 557-64.
 5. Binder HJ. Pharmacology of laxatives. Annu Rev Pharmacol Toxicol 1977; 17: 355-67.
 6. Stewart JJ. Effects of emetic and cathartic agents on the gastrointestinal tract and the treatment of toxic ingestion. J Toxicol Clin Toxicol 1983; 20(3): 199-253.
 7. Curran MP, Plosker GL. Oral sodium phosphate solution: a review of its use as a colorectal cleanser. Drugs 2004; 64(15): 1697-714.
 8. Mofenson HC, Caraccio TR. Magnesium intoxication in a neonate from oral magnesium hydroxide laxative. J Toxicol Clin Toxicol 1991; 29(2): 215-22.
 9. Naroui S, Khani V, Arbab ME, Molashahi M. Pharmacology comprehensive reference, Iran generic drugs. Tehran, Iran: Abnous Publications; 2008. [In Persian].
 10. Braintree Laboratories Inc. GoLYTELY(R). PEG-3350 and electrolytes for oral solution [Prescribing Information]. Braintree, MA: Braintree Laboratories; 2000.
 11. Braintree Laboratories Inc. NuLYTELY(R) with flavor packs. PEG-3350, sodium chloride, sodium bicarbonate, and potassiumchloride for oral solution [Prescribing Information]. Braintree, MA: Braintree Laboratories; 2008.
 12. Schwarz Pharma. Colyte® with flavor packs (PEG-3350 and electrolytes) for oral solution [Prescribing Information]. Milwaukee, WI: Schwarz Pharma; 1998.
 13. Schwarz Pharma. TriLyte® with flavor packs (PEG-3350, sodium chloride, sodium bicarbonate and potassium chloride). Milwaukee, WI: Schwarz Pharma.
 14. Turk J, Aks S, Ampuero F, Hryhorczuk DO. Successful therapy of iron intoxication in pregnancy with intravenous deferoxamine and whole bowel irrigation. Vet Hum Toxicol 1993; 35(5): 441-4.
 15. Van Ameyde KJ, Tenenbein M. Whole bowel irrigation during pregnancy. Am J Obstet Gynecol 1989; 160(3): 646-7.
 16. Ambrose NS, Johnson M, Burdon DW, Keighley MR. A physiological appraisal of polyethylene glycol and a balanced electrolyte solution as bowel preparation. Br J Surg 1983; 70(7): 428-30.
 17. Beck DE, Harford FJ, DiPalma JA, Brady CE, III. Bowel cleansing with polyethylene glycol electrolyte lavage solution. South Med J 1985; 78(12): 1414-6.
 18. Davis GR, Santa Ana CA, Morawski SG, Fordtran JS. Development of a lavage solution associated with minimal water and electrolyte absorption or secretion. Gastroenterology 1980; 78(5 Pt 1): 991-5.
 19. Burnham T. Facts and comparisons. The review of natural product. 4th ed. St. Lois, MO: Wolters Kluwer; 1999.
 20. Krenzelok EP, Keller R, Stewart RD. Gastrointestinal transit times of cathartics combined with charcoal. Ann Emerg Med 1985; 14(12): 1152-5.
 21. Gheshlaghi F, Eizadi-Mood N, Shafiei F, Montazery G. Evaluation of the first stool pass time induced by marketed sorbitol in benzodiazepine intoxicated patients: a randomized clinical trial. Iran J Toxicol 2012; 5(15): 548-50. [In Persian].
 22. Orisakwe OE, Ogbonna E. Effect of saline cathartics on gastrointestinal transit time of activated charcoal. Hum Exp Toxicol 1993; 12(5): 403-5.
دوره 33، شماره 366 - شماره پیاپی 366
بهمن و اسفند 1394
صفحه 2360-2367
 • تاریخ دریافت: 27 آبان 1394
 • تاریخ بازنگری: 05 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401