دوره و شماره: دوره 33، شماره 328، فروردین و اردیبهشت 1394 
بررسی اثربخشی رژیم‌های پرتودرمانی تقطیعی کوچک بر رده‌ی سلولی ACHN کارسینومای سلول کلیوی

صفحه 400-409

مریم خرمی‌زاده؛ سید علی حسین صابری؛ پروانه شکرانی؛ محمد جواد طهماسبی بیرگانی؛ سید حسین حجازی؛ علی رضا عموحیدری