اثرات داروهای ضد التهابی ایبوپروفن و ایندومتاسین بر ردهی سلولی لوسمی میلوئیدی مزمن K562 در شرایط آزمایشگاهی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

2 استادیار، گروه زیست‌شناسی، دانشکده‌ی علوم، دانشگاه ارومیه، ارومیه، ایران

چکیده

مقدمه: در اغلب سرطان‌ها، میزان آنزیم سیکلواکسیژناز 2 (COX-2) به واسطه‌ی دخالت در سنتز پروستاگلاندین‌ها افزایش می‌یابد. بنابراین، مهار COX-2 می‌تواند نقش مؤثری در درمان سرطان ایفا کند. هدف از مطالعه‌ی حاضر، بررسی اثر داروهای ضد التهابی ایبوپروفن و ایندومتاسین بر رشد و تکثیر رده‌ی سلولی K562 بود. روش‌ها: ابتدا، سلول‌های  K562کشت داده شد. سپس، سلول‌ها با استفاده از غلظت‌های مختلف ایبوپروفن و ایندومتاسین مورد تیمار قرار گرفتند. خصوصیت ضدتوموری داروها بر سلول‌های K562 بعد از 72 ساعت، با استفاده از روش MTT [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] در سه تکرار سنجیده شد. جهت مطالعه‌ی آپوپتوز از الکتروفورز  DNAو رنگ‌آمیزی DAPI (4',6-diamidino-2-phenylindole) استفاده گردید.یافته‌ها: ایبوپروفن و ایندومتاسین دارای خاصیت ضدتوموری بر روی سلول‌های K562 بودند و این اثر با افزایش زمان و غلظت افزایش یافت؛ به طوری که، در غلظت‌های بالاتر و 72 ساعت بعد از تیمار، شاهد بیشترین اثرات مهاری داروها بودیم. بررسی‌های آماری نشان داد که هر دو دارو به طور معنی‌داری قادر هستند، رشد رده‌ی K562 را مهار سازند (05/0 > P).نتیجه‌گیری: بر اساس یافته‌های ما، اثرات ضدتوموری ایبوپروفن و ایندومتاسین در پیش‌گیری و درمان لوسمی میلوئید مزمن مؤثر است؛ اما نیاز به بررسی‌های بیشتر بنیادی و بالینی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Effects of Ibuprofen and Indomethacin on Human Chronic Myelocytic Leukemia K562 Cell Line: An In-Vitro Study

نویسندگان [English]

 • Afsaneh Bapiri 1
 • Mehdi Mohammadzadeh 2
1 Department of Biology, School of Science, Urmia University, Urmia, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biology, School of Science, Urmia University, Urmia, Iran
چکیده [English]

Background: The amount of COX-2 increases in most cancers due to synthesis of prostaglandins. Therefore, COX-2 inhibitors may play an effective role in cancer therapy. The goal of this study was to investigate the effect of ibuprofen and indomethacin, as anti-inflammatory drugs, on the K562 cell growth and proliferation.Methods: The K562 cells were cultured and treated with different concentrations of indomethacin and ibuprofen. Then, their antitumor effects on K562 cells was assessed via MTT assay [3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium bromide] after 72 hours. DAPI staining (4',6-diamidino-2-phenylindole) and DNA electrophoresis were used for study of  apoptosis. Findings: Ibuprofen and indomethacin had antitumor effect on K562 and this effect increased by raise of time and concentration; so, the maximum of inhibitory effect was observed in higher concentration and 72 hours after the treatment. Statistical analysis indicated that both drugs inhibited the growth of K562 cells (P < 0.05).Conclusion: Based on the results, ibuprofen and indomethacin are effective agents for chronic myeloid leukemia therapy and prevention; but these antitumor properties would warrant further studies on the clinical application.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Nonsteroidal anti-inflammatory drug
 • Indomethacin
 • Ibuprofen
 • K562 cell line
 • Anti-cancer properties
 1. Mahmoudabadi A. Leukemia (blood cancer). Tehran, Iran: Kerdegari Publication; 2007. p. 11-55. [In Persian].
 2. Hejazi S, Gholami A, Salarilak S, Khalkhali HR, Moosavi Jahromi L. Incidence rate of acute leukemia in west Azarbaijan during 2003-2008. Urmia Med J 2010; 21(2): 243-8. [In Persian].
 3. O'Dwyer M. Multifaceted approach to the treatment of bcr-abl-positive leukemias. Oncologist 2002; 7(Suppl 1): 30-8.
 4. Deininger MW, Goldman JM, Melo JV. The molecular biology of chronic myeloid leukemia. Blood 2000; 96(10): 3343-56.
 5. Bosch GJ, Joosten AM, Kessler JH, Melief CJ, Leeksma OC. Recognition of BCR-ABL positive leukemic blasts by human CD4+ T cells elicited by primary in vitro immunization with a BCR-ABL breakpoint peptide. Blood 1996; 88(9): 3522-7.
 6. Park IS, Jo JR, Hong H, Nam KY, Kim JB, Hwang SH, et al. Aspirin induces apoptosis in YD-8 human oral squamous carcinoma cells through activation of caspases, down-regulation of Mcl-1, and inactivation of ERK-1/2 and AKT. Toxicol In Vitro 2010; 24(3): 713-20.
 7. Palayoor ST, Bump EA, Calderwood SK, Bartol S, Coleman CN. Combined antitumor effect of radiation and ibuprofen in human prostate carcinoma cells. Clin Cancer Res 1998; 4(3): 763-71.
 8. Greene ER, Huang S, Serhan CN, Panigrahy D. Regulation of inflammation in cancer by eicosanoids. Prostaglandins Other Lipid Mediat 2011; 96(1-4): 27-36.
 9. Kato T, Fujino H, Oyama S, Kawashima T, Murayama T. Indomethacin induces cellular morphological change and migration via epithelial-mesenchymal transition in A549 human lung cancer cells: a novel cyclooxygenase-inhibition-independent effect. Biochem Pharmacol 2011; 82(11): 1781-91.
 10. Frenkian M, Pidoux E, Baudoin C, Segond N, Jullienne A. Indomethacin increases 15-PGDH mRNA expression in HL60 cells differentiated by PMA. Prostaglandins Leukot Essent Fatty Acids 2001; 64(2): 87-93.
 11. Robertson FM, Parrett ML, Joarder FS, Ross M, Abou-Issa HM, Alshafie G, et al. Ibuprofen-induced inhibition of cyclooxygenase isoform gene expression and regression of rat mammary carcinomas. Cancer Lett 1998; 122(1-2): 165-75.
 12. Xu MH, Zhang GY. Effect of indomethacin on cell cycle proteins in colon cancer cell lines. World J Gastroenterol 2005; 11(11): 1693-6.
 13. Nakamura S, Kobayashi M, Shibata K, Sahara N, Shigeno K, Shinjo K, et al. COX-2 independent induction of apoptosis byetodolac in leukemia cells in vitro and growth inhibition of leukemia cells in vivo. Cancer Therapy 2004; 2: 153-66.
 14. Bellosillo B, Pique M, Barragan M, Castano E, Villamor N, Colomer D, et al. Aspirin and salicylate induce apoptosis and activation of caspases in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells. Blood 1998; 92(4): 1406-14.
 15. Vondracek J, Stika J, Soucek K, Minksova K, Blaha L, Hofmanova J, et al. Inhibitors of arachidonic acid metabolism potentiate tumour necrosis factor-alpha-induced apoptosis in HL-60 cells. Eur J Pharmacol 2001; 424(1): 1-11.
 16. Hojka-Osinska A, Ziolo E, Rapak A. Combined treatment with fenretinide and indomethacin induces AIF-mediated, non-classical cell death in human acute T-cell leukemia Jurkat cells. Biochem Biophys Res Commun 2012; 419(3): 590-5.
 17. Khwaja F, Allen J, Lynch J, Andrews P, Djakiew D. Ibuprofen inhibits survival of bladder cancer cells by induced expression of the p75NTR tumor suppressor protein. Cancer Res 2004; 64(17): 6207-13.
 18. Kim MH, Chung J. Synergistic cell death by EGCG and ibuprofen in DU-145 prostate cancer cell line. Anticancer Res 2007; 27(6B): 3947-56.
 19. Janssen A, Maier TJ, Schiffmann S, Coste O, Seegel M, Geisslinger G, et al. Evidence of COX-2 independent induction of apoptosis and cell cycle block in human colon carcinoma cells after S- or R-ibuprofen treatment. Eur J Pharmacol 2006; 540(1-3): 24-33.
 20. Lim WY, Chuah KL, Eng P, Leong SS, Lim E, Lim TK, et al. Aspirin and non-aspirin non-steroidal anti-inflammatory drug use and risk of lung cancer. Lung Cancer 2012; 77(2): 246-51.
 21. Nakanishi Y, Kamijo R, Takizawa K, Hatori M, Nagumo M. Inhibitors of cyclooxygenase-2 (COX-2) suppressed the proliferation and differentiation of human leukaemia cell lines. Eur J Cancer 2001; 37(12): 1570-8.
 22. Santos RLS, Bergamo A, Sava G, de Oliveira Silva D. Synthesis and characterization of a diruthenium (II, III)–ketoprofen compound and study of the in vitro effects on CRC cells in comparison to the naproxen and ibuprofen derivatives. Polyhedron 2012; 42(1): 175-81.
 23. Wun T, McKnight H, Tuscano JM. Increased cyclooxygenase-2 (COX-2): a potential role in the pathogenesis of lymphoma. Leuk Res 2004; 28(2): 179-90.
 24. Jeong SY, Han MH, Jin CY, Kim GY, Choi BT, Nam TJ, et al. Apoptosis induction of human leukemia cells by Streptomyces sp. SY-103 metabolites through activation of caspase-3 and inactivation of Akt. Int J Mol Med 2010; 25(1): 31-40.
دوره 33، شماره 328 - شماره پیاپی 328
فروردین و اردیبهشت 1394
صفحه 389-399
 • تاریخ دریافت: 10 دی 1393
 • تاریخ بازنگری: 02 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401