بررسی مقایسه‌ای تأثیر کتامین و استامینوفن وریدی در پیش‌گیری از درد پس از عمل جراحی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 اپیدمیولوژیست، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: درد پس از عمل جراحی از جمله مشکلاتی است که فرد بیمار، اعضای خانواده و کارکنان بهداشتی را درگیر می‌کند. روش جدید درمان درد پس از عمل جراحی، بی‌دردی پیش‌گیرانه است که مبتنی بر پیش‌گیری یا کاهش بروز درد قبل از رخداد آن می‌باشد. در این تحقیق، تاًثیر دو داروی کتامین و استامینوفن وریدی قبل از القای بیهوشی، بر درد پس از عمل جراحی مورد مقایسه قرار گرفت.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی دو سو کور، 86 بیمار کاندید اعمال جراحی اندام تحتانی با کلاس I و II در طبقه‌بندی American Society of Anesthesiologists (ASA) و در محدوده‌ی سنی 70-15 سال، به روش تخصیص تصادفی به دو گروه 43 نفری تقسیم شدند که در گروه اول، mg/kg 3/0 کتامین و در گروه دوم، mg/kg 15 استامینوفن داخل وریدی قبل از القای بیهوشی مورد استفاده قرار گرفت. سپس، درد بیماران، بلافاصله پس از عمل جراحی و به مدت 48 ساعت بعد از عمل با Visual analogue scale (VAS)‌ مورد ارزیابی قرار گرفت. همچنین، میزان نیاز به مواد مخدر پس از عمل و عوارض جانبی داروها بررسی شد.یافته‌ها: میانگین شدت درد در انتهای ریکاوری در دو گروه کتامین و استامینوفن به ترتیب 6/1 ± 8/3 و 6/1 ± 6/6، در 6 ساعت بعد، به ترتیب 4/1 ± 5/2 و 5/1 ± 7/4، در 12 ساعت بعد از عمل به ترتیب 2/1 ± 5/1 و 3/1 ± 8/2 و در 24 ساعت بعد از عمل به ترتیب 8/0 ± 6/0 و 3/1 ± 7/1 بود و بیماران دریافت کننده‌ی استامینوفن در کلیه‌‌ی زمان‌ها از میانگین درد پایین‌تری برخوردار بودند (001/0 > P). همچنین، میانگین تغییرات شدت درد تا 24 ساعت بعد عمل، در دو گروه اختلاف معنی‌دار داشت (001/0 > P). میانگین مصرف مورفین در دو گروه اختلاف معنی‌دار نداشت (37/0 = P).نتیجه‌گیری: استفاده از استامینوفن به عنوان پیش‌داروی قبل از عمل جراحی می‌تواند به میزان قابل قبولی از شدت درد و دیگر عوارض بعد عمل، همچون تهوع، بکاهد و مصرف مسکن را نیز به طور چشم‌گیری کاهش دهد؛ این دارو، عوارض جانبی کم‌تری نسبت به کتامین دارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Effect of Preemptive Intravenous Acetaminophen and Ketamine on Postoperative Pain

نویسندگان [English]

 • Seyyed Morteza Heidari 1
 • Mina Ahmadi 2
 • Ali Mehrabi-Koushki 3
1 Professor, Anesthesiology and Critical Care Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: One of the most important problems after surgeries is postoperative pain that effect on patient, his family and hospital staff. Preemptive analgesia is a new method for control and prevention of this problem. This study was done to compare the preemptive effect of interavenous acetaminophen and ketamine on postoperative pain.Methods: In a double-blind randomized clinical trial study, 86 patients under lower extremity surgeries with ASA (American Society of Anesthesiologists) class I or II, at the age range of 15-70 years were selected and randomly divided in the two groups. The groups received 0.3 mg/kg ketamine or 15 mg/kg acetaminophen intravenously before anesthesia. Postoperative pain, immediately after the surgery, and 6, 12, 24 and 48 hours later was measured via visual analog scale (VAS). Besides, need to opioid drugs and postoperative complications were recorded.Findings: The mean ± SD postoperative pain in acetaminophen and ketamine groups was 3.8 ± 1.6 and 6.6 ± 1.6 at the end of the recovery, 2.5 ± 1.4 and 4.7 ± 1.5 at 6 hours later, 1.5 ± 1.2 and 2.8 ± 1.3 at 12 hours later and 0.6 ± 0.8 and 1.7 ± 1.3 at 24 hours later, respectively; the difference between the two groups was statistically significant in all times (P < 0.001). In addition, the mean changes of pain until 24 hours after the surgery were different between the two groups (P < 0.001). The mean of opioid used was not different between the two groups (P = 0.37).Conclusion: Using intravenous acetaminophen, as a preemptive, can decrease intensity of postoperative pain and decrease nausea and the need to opioid, and used narcotic. Besides, it has lower side effects compared to ketamine.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Ketamine
 • Acetaminophen
 • Postoperative pain
 1. Hurley RW, Wu CI. Acute postoperative pain. In: Miller RD, Editor. Miller's anesthesia. London, UK: Elsevier Health Sciences; 2010. p. 2757-77.
 2. Grape S, Tramèr MR. Do we need preemptive analgesia for the treatment of postoperative pain? Best Practice and Research Clinical Anaesthesiology 2007; 21(1): 51-63.
 3. Svensson CI, Yaksh TL. The spinal phospholipase-cyclooxygenase-prostanoid cascade in nociceptive processing. Annu Rev Pharmacol Toxicol 2002; 42: 553-83.
 4. Wilgus TA, Ross MS, Parrett ML, Oberyszyn TM. Topical application of a selective cyclooxygenase inhibitor suppresses UVB mediated cutaneous inflammation. Prostaglandins Other Lipid Mediat 2000; 62(4): 367-84.
 5. Reves J, Glass P, Lubarsky D, McEvoy M, Martinez-Ruiz R. Intravenous anesthetics. In: Miller R, Eriksson L, Fleisher L, Wiener-Kronish J, Young W, editors. Miller's anesthesia. 7th ed. Philadelphia, PA: Elsevier; 2009. p. 732-6.
 6. Arici S, Gurbet A, Turker G, Yavascaoglu B, Sahin S. Preemptive analgesic effects of intravenous paracetamol in total abdominal hysterectomy. Agri 2009; 21(2): 54-61.
 7. Kilicaslan A, Tuncer S, Yuceaktas A, Uyar M, Reisli R. [The effects of intravenous paracetamol on postoperative analgesia and tramadol consumption in cesarean operations]. Agri 2010; 22(1): 7-12.
 8. Moon YE, Lee YK, Lee J, Moon DE. The effects of preoperative intravenous acetaminophen in patients undergoing abdominal hysterectomy. Arch Gynecol Obstet 2011; 284(6): 1455-60.
 9. Khalili G, Janghorbani M, Saryazdi H, Emaminejad A. Effect of preemptive and preventive acetaminophen on postoperative pain score: a randomized, double-blind trial of patients undergoing lower extremity surgery. J Clin Anesth 2013; 25(3): 188-92.
 10. Cattabriga I, Pacini D, Lamazza G, Talarico F, di Bartolomeo R, Grillone G, et al. Intravenous paracetamol as adjunctive treatment for postoperative pain after cardiac surgery: a double blind randomized controlled trial. Eur J Cardiothorac Surg 2007; 32(3): 527-31.
 11. Behdad A, Hosseinpour M, Khorasani P. Preemptive use of ketamine on post operative pain of appendectomy. Korean J Pain 2011; 24(3): 137-40.
 12. Gharaei B, Jafari A, Aghamohammadi H, Kamranmanesh M, Poorzamani M, Elyassi H, et al. Opioid-sparing effect of preemptive bolus low-dose ketamine for moderate sedation in opioid abusers undergoing extracorporeal shock wave lithotripsy: a randomized clinical trial. Anesth Analg 2013; 116(1): 75-80.
 13. Singh H, Kundra S, Singh RM, Grewal A, Kaul TK, Sood D. Preemptive analgesia with Ketamine for Laparoscopic cholecystectomy. J Anaesthesiol Clin Pharmacol 2013; 29(4): 478-84.
 14. Abdolahi M, Soltani HA, Montazeri K, Soleymani B. Preemptive low-dose of ketamine does not effective on anesthetic consumption, perioperative analgesic requirement and postoperative pain, nausea and vomiting in painful ophthalmic surgery. J Res Med Sci 2013; 18(7): 582-6.
 15. Han SY, Jin H, Yang W, Lee JH, Cho S, Chae WS, et al. The effect of low-dose ketamine on post-caesarean delivery analgesia after spinal anesthesia. Korean J Pain 2013; 26(3): 270-6.
 16. Kesimci E, Gumus T, Izdes S, Sen P, Kanbak O. Comparison of efficacy of dexketoprofen versus paracetamol on postoperative pain and morphine consumption in laminectomy patients. Agri 2011; 23(4): 153-9.