دوره و شماره: دوره 33، شماره 346، مهر و آبان 1394 
بررسی پیوستگی ژنتیک لوکوس DFNB63 در خانواده‌های دچار ناشنوایی غیرسندرمی اتوزوم مغلوب در استان‌های همدان و کهکیلویه و بویراحمد

صفحه 1308-1317

پریا علی‌پور؛ محمد امین طباطبایی‌فر؛ سمیه رئیسی؛ نجمه فتاحی؛ اعظم پوراحمدیان؛ مرتضی هاشم‌زاده چالشتری


بررسی روایی داده‌های حاصل از خودگزارش‌دهی شاخص‌های تن‌سنجی در کارکنان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

صفحه 1318-1327

سکینه امینیان فر؛ پروانه صانعی؛ مریم نوری؛ رویا شفیعی؛ عمار حسن زاده کشتلی؛ احمد اسماعیل زاده؛ پیمان ادیبی