مقایسه‌ی توزیع آب بدن پسران نوجوان چاق و دارای وزن طبیعی با استفاده از آنالیز مقاومت بیوالکتریکی چند فرکانسی منطقه‌ای

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 مربی، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل و دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 استادیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم انسانی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اردبیل، اردبیل، ایران

3 دانشجوی دکتری، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران

چکیده

مقدمه: به جز در افراد مبتلا به چاقی شدید، آب بدن بزرگ‌ترین کسر وزن بدن را شامل می‌شود. از همین رو، پژوهش حاضر با هدف مقایسه و ارزیابی تغییرات کل آب بدن و توزیع آن با استفاده از آنالیز مقاومت بیوالکتریکی چندفرکانسی منطقه‌ای در پسران نوجوان چاق و با وزن طبیعی به اجرا درآمد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی نیمه تجربی، که با روش مقایسه‌ی دو گروهی پس آزمون صورت گرفت، هفتاد پسر نوجوان سالم شهر اردبیل (دامنه‌ی سنی 17-15 سال) به طور داوطلبانه شرکت کردند. آزمودنی‌ها بر اساس مقادیر پایه‌ای درصد چربی به دو گروه چاق (چربی بیش از 25 درصد) و دارای وزن طبیعی (چربی کمتر از 15 درصد) تقسیم شدند. مقادیر مطلق و نسبی کل آب بدن و آب برون و درون سلولی آزمودنی‌های چاق (36 نفر) و با وزن طبیعی (34 نفر) با استفاده از آنالیز مقاومت بیوالکتریکی چند فرکانسی منطقه‌ای مورد اندازه گیری قرار گرفت. دو شاخص مستقل نسبی توزیع آب بدن به صورت نسبت آب برون سلولی به کل آب بدن و آب برون سلولی به درون سلولی محاسبه شد.یافته‌ها: مقادیر مطلق کل آب بدن (020/0 = P) و آب برون سلولی (001/0 = P) به طور معنی‌داری در آزمودنی‌های چاق نسبت به با وزن طبیعی بالاتر بود. در آزمودنی‌های چاق، مقادیر نسبی آب بدن به کل وزن به طور معنی‌داری کمتر بود (001/0 = P). نسبت‌های آب برون سلولی به کل آب بدن و آب برون سلولی به درون سلولی در آزمودنی‌های چاق افزایش معنی‌داری نسبت به آزمودنی‌های با وزن طبیعی نشان داد (001/0 = P).نتیجه‌گیری: این پژوهش، یک هم‌افزایی را بین مقادیر مطلق کل آب بدن با اضافه وزن و چاقی در پسران نوجوان نشان داد. به نظر می‌رسد، افزایش بافت آدیپوز در گسترش آب برون سلولی مشارکت داشته باشد؛ چرا که، نسبت‌های آب برون سلولی به کل آب بدن و آب برون سلولی به درون سلولی در نوجوانان پسر چاق بیشتر است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing the Body Water Distribution in Obese and Normal Weight Adolescent Boys via Segmental Multi-Frequency Bioelectrical Impedance Analysis

نویسندگان [English]

 • Mahdi Khorshidi-Hosseini 1
 • Babak Nakhostin-Roohi 2
 • Sajjad Anoushiravani 3
 • Ali Khazani 2
1 Instructor, Department of Exercise Physiology, Isalamic Azad University, Ardabili Branch AND PhD Student, Department of Exercise Physiology, School of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Assistant Professor, Department of Exercise Physiology, School of Humanities, Ardabil Branch, Islamic Azad University, Ardabil, Iran
3 PhD Student, Department of Exercise Physiology, School of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Background: Body water is the highest fractional content of body weight, except in cases of extreme obesity. The objective of the present study was to compare and evaluate the changes in total body water (TBW), and body water distribution using segmental multi-frequency bioelectrical impedance analysis (SMFBIA) in obese and normal weight adolescent boys.Methods: Seventy healthy adolescent boys of Ardabil city, Iran, (age: 15-17 years) voluntarily participated in this study. Subjects were divided on the basis of body fat percentage (%BF) value into two groups of obese (%BF > 25) and normal-weight (%BF < 15). Absolute and relative total body water, and extracellular (ECW) and intracellular water (ICW) were measured in obese (n = 36) and normal weight (n = 34) subjects using SMFBIA. Two independent markers of relative body water distribution were calculated as ECW/TBW, and ECW/ICW. Findings: The absolute values of TBW (P = 0.020), and ECW (P = 0.001) were significantly higher in the obese subjects compared to those with normal weight. TBW, as a percentage of body weight, was significantly lower in the obese subjects (P = 0.001). The ratios of ECW/ICW and ECW/TBW were significantly higher in obese adolescents (P = 0.001).Conclusion: This study indicates a coincident increase in absolute values of TBW with overweight and obesity in adolescent boys. It seems that increase in adipose tissue mass may contribute to extension of ECW; as ECW/TBW and ECW/ICW ratios are higher in the obese adolescent boys.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obesity
 • Multi-frequency bioelectrical impedance
 • Total body water
 1. Resende CM, Camelo Junior JS, Vieira MN, Ferriolli E, Pfrimer K, Perdona GS, et al. Body composition measures of obese adolescents by the deuterium oxide dilution method and by bioelectrical impedance. Braz J Med Biol Res 2011; 44(11): 1164-70.
 2. Battistini N, Facchini F, Bedogni G, Severi S, Fiori G, Pettener D. The prediction of extracellular and total body water from bioelectric impedance in a non-Caucasian population from central Asia. Ann Hum Biol 1995; 22(4): 315-20.
 3. Martinoli R, Mohamed EI, Maiolo C, Cianci R, Denoth F, Salvadori S, et al. Total body water estimation using bioelectrical impedance: a meta-analysis of the data available in the literature. Acta Diabetol 2003; 40(Suppl 1): S203-S206.
 4. Ellis KJ, Wong WW. Human hydrometry: comparison of multifrequency bioelectrical impedance with 2H2O and bromine dilution. J Appl Physiol (1985) 1998; 85(3): 1056-62.
 5. Mehdizadeh R. Relationship between body water compartments and indexes of adiposity in sedentary young adult girls. Braz J Biomotricity 2012; 6(2): 84-92.
 6. Mazariegos M, Kral JG, Wang J, Waki M, Heymsfield SB, Pierson RN, Jr., et al. Body composition and surgical treatment of obesity. Effects of weight loss on fluid distribution. Ann Surg 1992; 216(1): 69-73.
 7. Marken Lichtenbelt WD, Fogelholm M. Increased extracellular water compartment, relative to intracellular water compartment, after weight reduction. J Appl Physiol (1985 ) 1999; 87(1): 294-8.
 8. Bedogni G, Malavolti M, Severi S, Poli M, Mussi C, Fantuzzi AL, et al. Accuracy of an eight-point tactile-electrode impedance method in the assessment of total body water. Eur J Clin Nutr 2002; 56(11): 1143-8.
 9. Sartorio A, Malavolti M, Agosti F, Marinone PG, Caiti O, Battistini N, et al. Body water distribution in severe obesity and its assessment from eight-polar bioelectrical impedance analysis. Eur J Clin Nutr 2005; 59(2): 155-60.
 10. Chumlea WC, Schubert CM, Sun SS, Demerath E, Towne B, Siervogel RM. A review of body water status and the effects of age and body fatness in children and adults. J Nutr Health Aging 2007; 11(2): 111-8.
 11. Donadio C, Consani C, Ardini M, Bernabini G, Caprio F, Grassi G, et al. Estimate of body water compartments and of body composition in maintenance hemodialysis patients: comparison of single and multifrequency bioimpedance analysis. J Ren Nutr 2005; 15(3): 332-44.
 12. Chumlea WC, Guo SS. Emerging technologies for nutrition research: Potential for assessing military performance capability. Washington DC: National Academies Press; 1997.
 13. Thomas JR, Nelson JK. Research methods in physical activity. 2nd ed. Champaign, IL: Human Kinetics; 1990.
 14. Haroun D, Taylor SJ, Viner RM, Hayward RS, Darch TS, Eaton S, et al. Validation of bioelectrical impedance analysis in adolescents across different ethnic groups. Obesity (Silver Spring) 2010; 18(6): 1252-9.
 15. Cha K, Chertow GM, Gonzalez J, Lazarus JM, Wilmore DW. Multifrequency bioelectrical impedance estimates the distribution of body water. J Appl Physiol (1985) 1995; 79(4): 1316-9.
 16. Bioelectrical impedance analysis in body composition measurement: National Institutes of Health Technology Assessment Conference Statement. Am J Clin Nutr 1996; 64(3 Suppl): 524S-32S.
 17. Guida B, Trio R, Pecoraro P, Gerardi MC, Laccetti R, Nastasi A, et al. Impedance vector distribution by body mass index and conventional bioelectrical impedance analysis in obese women. Nutr Metab Cardiovasc Dis 2003; 13(2): 72-9.
 18. Camarneiro JM, Junior JSC, Ciampo LAD, Navarro AM, Antonucci GA, Monteiro JP. Body composition estimatives by anthropometry, bioelectrical impedance and deuterium oxide dilution in obese adolescents. Food and Nutrition Sciences 2013; 4(10): 9-17.
 19. Volgyi E, Tylavsky FA, Lyytikainen A, Suominen H, Alen M, Cheng S. Assessing body composition with DXA and bioimpedance: effects of obesity, physical activity, and age. Obesity (Silver Spring) 2008; 16(3): 700-5.
 20. Stookey JD, Barclay D, Arieff A, Popkin BM. The altered fluid distribution in obesity may reflect plasma hypertonicity. Eur J Clin Nutr 2007; 61(2): 190-9.
 21. Waki M, Kral JG, Mazariegos M, Wang J, Pierson RN, Jr., Heymsfield SB. Relative expansion of extracellular fluid in obese vs. nonobese women. Am J Physiol 1991; 261(2 Pt 1): E199-E203.