دوره و شماره: دوره 33، شماره 364، بهمن و اسفند 1394 
بررسی تعادل ایستگاهی و ارتباط آن با میزان ترس از افتادن در بیماران دچار سکته‌ی مغزی

صفحه 2225-2231

مهسا کاویانی؛ محمدتقی کریمی؛ الهام حیدری؛ فریبرز خوروش؛ رخساره معمار؛ مهناز مروی


کلونینگ و بیان پروتئین کوتاه شده‌ی گیرنده‌ی عامل رشد اپیدرمی- 1 در میزبان مخمر Pichia pastoris

صفحه 2232-2238

جواد زواررضا؛ نادر خالقی؛ علی حاتمی؛ معصومه حیدری؛ رضا منصوری مجومرد؛ محمدحسین شیخها؛ مجید مجرد


بررسی اثرات مواجهه‌ی پیش از تولد با نانوذرات نقره بر تکامل برخی اندام‌های داخلی موش: هیستومورفومتری کبد زاده‌ها

صفحه 2247-2255

سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ نعیم عرفانی مجد؛ شهاب قادری؛ معصومه رشنو؛ خدابخش رشیدی؛ محمدمهدی شمسی؛ محمد بهرامی تپه‌بور