دوره و شماره: دوره 33، شماره 349، مهر و آبان 1394 
وضعیت نظام مراقبت بیماری سرخک در کشور ایران در سال 1393

صفحه 1487-1490

سلمان خزایی؛ حمید صالحی‌نیا؛ رضا پاکزاد؛ عبداله محمدیان هفشجانی