دوره و شماره: دوره 33، شماره 345، مهر و آبان 1394 
بررسی اثرات گیرنده‌ی 3-T-Cell Immunoglobulin Mucin (3-TIM) در مهار تکثیر رده‌های سلولی لوسمی لنفوبلاستیک حاد (ALL)

صفحه 1250-1260

نرگس زرگر بالاجمع؛ مهدی شعبانی؛ منصوره حقیقی؛ احمد علی بیات؛ محمود آقائی