بررسی فراوانی نسبی عوارض زودرس ایجاد شده پس از عمل کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بیمارستان آموزشی الزهرای (س) اصفهان (1390-1388)

نوع مقاله : مقاله کوتاه

نویسندگان

1 استادیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه جراحی عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری سنگ‌های صفراوی یکی از مشکلات شایع در جامعه می‌باشد و هم‌اکنون، کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک به عنوان روش استاندارد طلایی درمان آن شناخته می‌شود. هدف از این مطالعه، بررسی اعمال جراحی کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک انجام شده طی سال‌های 1390-1388 در بیمارستان آموزشی الزهرای (س) اصفهان به منظور تعیین فراوانی عوارض بود.روش‌ها: در این مطالعه‌ی توصیفی- تحلیلی گذشته‌نگر، پرونده‌های بیماران واجد شرایط مورد بررسی قرار گرفت و اطلاعات دموگرافیک، عوارض زودرس و علت جراحی ثبت شد. به طور کلی، 683 کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک در بازه‌ی زمانی مورد مطالعه انجام گرفته بود که از این تعداد، 314 مورد با روش انتخاب تصادفی ساده، مورد مطالعه قرار گرفتند. داده‌ها با استفاده از آزمون‌های آماری 2χ، دقیق Fisher و t مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: از بین 314 بیمار مورد بررسی، 75 نفر (9/23 درصد) مرد و 239 نفر (1/76 درصد) زن بودند. در این بین، 248 مورد (0/79 درصد) با اندیکاسیون کولیک صفراوی، 56 مورد (8/17 درصد) با کوله‌سیستیت حاد، 9 مورد (9/2 درصد) با پانکراتیت صفراوی و 1 مورد (3/0 درصد) با پولیپ کیسه‌ی صفرا تحت عمل جراحی قرار گرفتند. به طور کلی، عوارض مرتبط با کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک در 12 مورد (8/3 درصد) گزارش شد. شایع‌ترین عارضه، نشت صفرا بود که در 4 مورد (3/1 درصد) رخ داد؛ در رده‌ی بعدی، تنگی بعد از عمل جراحی قرار داشت که در 3 مورد (0/1 درصد) ایجاد شد. عوارض دیگر شامل سنگ صفرای به جا مانده 2 مورد (6/0 درصد)، خون‌ریزی 1 مورد (3/0 درصد)، آمبولی ریوی 1 مورد (3/0 درصد) و پنوموتوراکس 1 مورد (3/0 درصد) بود. تبدیل عمل به روش باز، در 4 مورد (3/1 درصد) نیاز شده بود. هیچ موردی از مرگ و میر وجود نداشت.نتیجه‌گیری : در مجموع، این مطالعه به ما نشان می‌دهد که کوله‌سیستکتومی لاپاراسکوپیک به عنوان روش انتخابی و استاندارد درمان سنگ‌های کیسه‌ی صفرا، با میزان موفقیت بالایی همراه بوده و میزان بروز عوارض در آن، به نسبت پایین بوده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Frequency of Complications Following Laparoscopic Cholecystectomy in Alzahra Teaching Hospital, Isfahan, Iran (2009-2011)

نویسندگان [English]

 • Behrooz Kaleidari 1
 • Hassan Dehghan-Banadkuki 2
 • Mehdi Khazaei 2
 • Shahab Shahabi-Shahmiri 3
1 Assistant Professor, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Surgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Gallstone is one of the commonly encountered diseases in the general population. Laparoscopic cholecystectomy (LC) is now accepted as the “gold standard” for the treatment of gallstone. The purpose of this study was to present our data about the type and the incidence of complications of laparoscopic cholecystectomy.Methods: A retrospective study was performed on the medical records of patients underwent laparoscopic cholecystectomy during the 2009 to 2011 in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran. 683 laparoscopic cholecystectomies were performed during this period, of which, 314 cases were selected randomly and studied. The data were analyzed using chi-square, Fisher's exact and t tests. Findings: Among 314 studied patients, 75 (23.9%) were men and 239 (76.1%) were women. 248 cases (79.0%) with indication of biliary colic, 56 (17.8%) with acute cholecystitis, 9 (2.9%) with biliary pancreatitis and 1 (0.3%) for gallbladder polyps were operated. The complications associated to laparoscopic cholecystectomy were reported in 12 cases (3.8%). The most common complication was bile leakage in 4 patients (1.3%) occurred by stenosis after the surgery in 3 cases (1.0%). Other complications were gallstones remaining in 2 cases (0.6%), bleeding in 1 case (0.3%), thromboembolism in 1 case (0.3%) and pneumothorax in 1 case (0.3%). Conversion to open surgery was required for 4 patients (1.3%) and no deaths were reported.Conclusion: Our study suggests that laparoscopic cholecystectomy, as the procedure of choice for gallbladder stone treatment, has been associated with a high success rate and the incidence of complications was acceptably low.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Cholecystectomy
 • Laparoscopy
 • Complication
 1. Portincasa P, Stolk MF, van Erpecum KJ, Palasciano G, van Berge-Henegouwen GP. Cholesterol gallstone formation in man and potential treatments of the gallbladder motility defect. Scand J Gastroenterol Suppl 1995; 212: 63-78.
 2. Portincasa P, Moschetta A, Palasciano G. Cholesterol gallstone disease. Lancet 2006; 368(9531): 230-9.
 3. Tian Y, Wu SD, Su Y, Kong J, Yu H, Fan Y. Laparoscopic subtotal cholecystectomy as an alternative procedure designed to prevent bile duct injury: experience of a hospital in northern China. Surg Today 2009; 39(6): 510-3.
 4. Ercan M, Bostanci EB, Ulas M, Ozer I, Ozogul Y, Seven C, et al. Effects of previous abdominal surgery incision type on complications and conversion rate in laparoscopic cholecystectomy. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2009; 19(5): 373-8.
 5. Fassiadis N, Pepas L, Grandy-Smith S, Paix A, El-Hasani S. Outcome and patient acceptance of outpatient laparoscopic cholecystectomy. JSLS 2004; 8(3): 251-3.
 6. Shamiyeh A, Wayand W. Laparoscopic cholecystectomy: early and late complications and their treatment. Langenbecks Arch Surg 2004; 389(3): 164-71.
 7. Turfah F, Nazzal M, Ali MA, Lakra Y. Laparoscopic cholecystectomy: analysis of the complications at a community hospital. Surg Laparosc Endosc 1994; 4(4): 264-7.
 8. Strasberg SM, Hertl M, Soper NJ. An analysis of the problem of biliary injury during laparoscopic cholecystectomy. J Am Coll Surg 1995; 180(1): 101-25.
 9. Thurley PD, Dhingsa R. Laparoscopic cholecystectomy: postoperative imaging. AJR Am J Roentgenol 2008; 191(3): 794-801.
 10. Ibrahim S, Hean TK, Ho LS, Ravintharan T, Chye TN, Chee CH. Risk factors for conversion to open surgery in patients undergoing laparoscopic cholecystectomy. World J Surg 2006; 30(9): 1698-704.
 11. Oddsdottir M, Pham TH, Hunter JG. Gallbladder and the extrahepatic biliary system. In: Brunicardi FC, Andersen DK, Billiar TR, Dunn DL, Hunter JG, Matthews JB, et al., editors. Schwartz's principles of surgery. 9th ed. New York, NY: McGraw-Hill; 2010. p. 1136-64.
 12. Khan MH, Howard TJ, Fogel EL, Sherman S, McHenry L, Watkins JL, et al. Frequency of biliary complications after laparoscopic cholecystectomy detected by ERCP: experience at a large tertiary referral center. Gastrointest Endosc 2007; 65(2): 247-52.
 13. Nakeeb A, Comuzzie AG, Martin L, Sonnenberg GE, Swartz-Basile D, Kissebah AH, et al. Gallstones: genetics versus environment. Ann Surg 2002; 235(6): 842-9.
 14. Paziar F, Askarpour SH, Sharif R. Outcomes of the first group of laparoscopic cholecystectomy cases in Ahwaz. Iran J Surg 2005; 13(2): 77-83. [In Persian].
 15. Azimi H, Khademabbasi Sh. The results of laparoscopic cholecystectomy in Arta and Sabalan hospitals of Ardabil (2006-2009). J Ardabil Univ Med Sci 2011; 11(3): 238-45. [In Persian].
 16. Derakhshanfar A, Niayesh A, Ghasemi Farzad MM, Homaee J. Assessment of the frequency of complications due to laparoscopic cholecystectomy at Hamedan hospitals (1997-2005). Iran J Surg 2008; 16(3): 57-63. [In Persian].
 17. Mousavi J, Razavian F. Consequences of laparoscopic cholecystectomy in Qom Golpaegani Hospital during 2005-2007. Qom Univ Med Sci J 2008; 2(1): 13-20. [In Persian].
 18. Triantafyllidis I, Nikoloudis N, Sapidis N, Chrissidou M, Kalaitsidou I, Chrissidis T. Complications of laparoscopic cholecystectomy: our experience in a district general hospital. Surg Laparosc Endosc Percutan Tech 2009; 19(6): 449-58.
 19. Kim JY, Kim KW, Ahn CS, Hwang S, Lee YJ, Shin YM, et al. Spectrum of biliary and nonbiliary complications after laparoscopic cholecystectomy: radiologic findings. AJR Am J Roentgenol 2008; 191(3): 783-9.
 20. Deziel DJ, Millikan KW, Economou SG, Doolas A, Ko ST, Airan MC. Complications of laparoscopic cholecystectomy: a national survey of 4,292 hospitals and an analysis of 77,604 cases. Am J Surg 1993; 165(1): 9-14.
 21. Petelin JB. Laparoscopic common bile duct exploration. Surg Endosc 2003; 17(11): 1705-15.
 22. Caprini JA, Arcelus JI, Laubach M, Size G, Hoffman KN, Coats RW, et al. Postoperative hypercoagulability and deep-vein thrombosis after laparoscopic cholecystectomy. Surg Endosc 1995; 9(3): 304-9.
 23. Lindberg F, Bergqvist D, Rasmussen I. Incidence of thromboembolic complications after laparoscopic cholecystectomy: review of the literature. Surg Laparosc Endosc 1997; 7(4): 324-31.
 24. Bingener-Casey J, Richards ML, Strodel WE, Schwesinger WH, Sirinek KR. Reasons for conversion from laparoscopic to open cholecystectomy: a 10-year review. J Gastrointest Surg 2002; 6(6): 800-5.
 25. Murphy MM, Shah SA, Simons JP, Csikesz NG, McDade TP, Bodnari A, et al. Predicting major complications after laparoscopic cholecystectomy: a simple risk score. J Gastrointest Surg 2009; 13(11): 1929-36.