دوره و شماره: دوره 33، شماره 334، خرداد و تیر 1394 
اپیدمیولوژی وتابلوی بالینی لیشمانیوز جلدی در شهر بادرود سال 1392

صفحه 676-684

منصوره مؤمن هروی؛ حسن افضلی؛ حسنعلی احمدی؛ مریم صبوری کاشانی


اثر تجویز هم‌زمان عامل محرک کلونی گرانولوسیت و اینترفرون آلفا بر پوکی استخوان

صفحه 703-713

رویا لاری؛ سیما جهانبخشی؛ الهه محمدی؛ علی میرشاهی؛ ناصر مهدوی شهری؛ علی مقیمی