دوره و شماره: دوره 33، شماره 321، فروردین و اردیبهشت 1394 
بازسازی سلول‌های شبکیه‌ی چشم توسط سلول بنیادی

صفحه 54-69

فاطمه ناظم رعایا؛ راضیه حیدری؛ مجید خیراللهی