دوره و شماره: دوره 33، شماره 356، آذر و دی 1394 
کنترل بهتر تغییرات همودینامیک حین کوله‌سیستکتومی لاپاروسکوپیک با رمی‌فنتانیل در مقایسه با دکسمدتومیدین

صفحه 1810-1819

علیرضا پورنجفیان؛ فرانک رختابناک؛ محمدرضا قدرتی؛ فرحناز صادقی؛ علی اکبر قمری


بررسی میزان موفقیت پیوند مو به روش فولیکولار یونیت (FUT) در بیماران با موهای خاکستری

صفحه 1820-1828

محمد علی نیلفروش زاده؛ الهه هفت برادران؛ سید محسن حسینی؛ نرگس احمدیان؛ آزاده ذوالفقاری باغبادرانی


مروری بر تأثیر مصرف پروتئین آب پنیر در جلوگیری از بیماری‌های متابولیک

صفحه 1829-1841

فؤاد علیمرادی؛ مریم جوادی؛ حسین جوینده؛ سید امیرحسین ذهنی مقدم؛ نسترن میری