بررسی میزان موفقیت پیوند مو به روش فولیکولار یونیت (FUT) در بیماران با موهای خاکستری

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات پوستی و سلول‌های بنیادی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران و مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 پزشک عمومی و محقق، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشیار، گروه آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد نجف آباد، اصفهان، ایران

5 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوستی و سالک، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: کم‌مویی و طاسی تأثیر واضحی بر زیبایی فرد می‌گذارد و درصد زیادی از افراد جهان را درگیر می‌کند. از طرفی، بسیاری از افرادی که کاندید پیوند مو می‌باشند، دارای موهای خاکستری هستند و پیوند مو در این افراد با مشکلاتی همراه است. در این مطالعه، میزان موفقیت پیوند مو با روش فولیکولار یونیت (FUT یا Follicular Unit Hair Transplantation) در افراد با موهای خاکستری بررسی شد.روش‌ها: در این مطالعه‌ی تحلیلی و مقطعی، 42 بیمار دچار طاسی با درجات مختلف و با موی باقی‌مانده‌ی خاکستری، تحت پیوند مو به روش فولیکولار یونیت قرار گرفتند. اطلاعات جمع آوری شده، وارد پرسشنامه شد و با استفاده از آزمون‌های t مستقل، 2χ و ضریب همبستگی Spearman مورد تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: میانگین تعداد گرافت باقی‌مانده در محل پیوند در کل بیماران، 26/90 درصد بود. در 34/83 درصد بیماران، عارضه‌ی قابل اهمیتی رخ نداد؛ ولی در 66/16 درصد، عوارض خفیف شامل گرانول پیوژنیک (38/2 درصد) و ادم دور چشمی (28/14 درصد) ایجاد گردید که تا یک هفته بعد از عمل پیوند برطرف شد؛ عوارض دیررس در هیچ بیماری دیده نشد. از نظر میزان رضایت از خط رویش موی پیوند شده، 5/59 درصد بیماران در سطح بسیار عالی و 5/40 در سطح خوب ارزیابی کردند و هیچ کدام از بیماران، خط رویش غیرطبیعی نداشت. رابطه‌ی معنی‌داری بین سیگار کشیدن با میزان گرافت باقی‌مانده وجود داشت و میزان گرافت باقی‌مانده، در افراد غیرسیگاری بیشتر بود (012/0 = P).نتیجه‌گیری: طبق نتایج به دست آمده از این مطالعه، پیوند موی خاکستری به روش فولیکولار یونیت، یک عمل جراحی با حداقل عوارض پس از عمل، با ظاهر طبیعی خط رویش پس از عمل و با حداکثر تراکم می‌باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluating the Success Rate of Follicular Unit Hair Transplantation (FUT) Technique in Patients with Gray Hair

نویسندگان [English]

 • Mohammad Ali Nilforoushzadeh 1
 • Elaheh Haftbaradaran 2
 • Sayed Mohsen Hoseini 3
 • Narges Ahmadian 4
 • Azadeh Zolfagha-Baghbaderani 5
1 Associate Professor, Skin and Stem Cell Research Center, Tehran University of Medical Sciences, Tehran AND Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 General Practitioner AND Researcher, Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Associate Professor, Department of Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Student of Medicine, School of Medicine, Najafabad Branch, Islamic Azad University, Isfahan, Iran
5 Skin Diseases and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Hair loss and baldness have significant impact on a person's beauty and affects a large percentage of people in the world. However, many people who are candidates for hair transplantation have gray hair and it is difficult to hair transplant in them. In this study, the success rate of follicular unit hair transplantation (FUT) technique was studied in patients with gray hair.Methods: In this cross-sectional study, 42 patients with varying degrees of alopecia who had remaining gray hair underwent follicular unit hair transplantation. Questionnaires were completed for the patients and the data were analyzed using independent-t, chi-square and Spearman correlation coefficient tests.Findings: The mean surviving implanted grafts was 90.26% in all patients. No complications were observed in 83.37% of patients; but mild side-effects occurred in 16.66% including granulated pyogenic in 2.38% and periorbital edema in 14.28% that resolved a week after the surgery. No late complications were seen. The satisfaction level of the transplanted hair line in 59.5 % of patients was excellent and in 40.5% was good. None of the patients had abnormal hairline. There was a significant relationship between smoking and the amount of residual graft; remaining graft in non-smokers was higher than smokers (P = 0.012).Conclusion: According to results of this study, follicular unit hair transplantation technique was a surgical procedure with minimal complications, natural looking hairline and maximum density in patients with gray hair.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Hair transplantation
 • Androgenetic alopecia
 • Gray hair
 • Follicular unit hair transplantation
 1. Khanna M. Hair transplantation surgery. Indian J Plast Surg 2008; 41(Suppl): S56-S63.
 2. Nilforoushzadeh MA, Bayat M. New in hair transplantation. 1st. Isfahan, Iran. Isfahan University of Medical Sciences; 2011. p.47. [In Persian].
 3. Habif TP. Clinical dermatology: A color guide to diagnosis and therapy. 6th ed. Philadelphia, PA: Mosby; 2015.
 4. Rose PT. Hair restoration surgery: challenges and solutions. Clin Cosmet Investig Dermatol 2015; 8: 361-70.
 5. Rousso DE, Kim SW. A review of medical and surgical treatment options for androgenetic alopecia. JAMA Facial Plast Surg 2014; 16(6): 444-50.
 6. Jo SJ, Shin H, Paik SH, Na SJ, Jin Y, Park WS, et al. Efficacy and Safety of Pueraria lobata Extract in Gray Hair Prevention: A Randomized, Double-Blind, Placebo-Controlled Study. Ann Dermatol 2013; 25(2): 218-22.
 7. Unger WP, Shapiro R. Hair transplantation.4th ed. Boca Raton, FL: CRC Press; 2004. p. 303, 319.
 8. Cole J. The physics of light and nanotechnology. Proceedings of the 9th Annual Meeting of the International Society of Hair Restoration Surgery; 2001 Oct; Puerto Vallarta, Mexico.
 9. Tan BN, Cigsar B, Balci AU, Terzioglu A, Aslan G. Follicular unit transplantation for male-pattern hair loss: Evaluation of 120 patients. J Plast Reconstr Aesthet Surg 2006; 59(11): 1162-9.
 10. Lee SJ, Lee HJ, Hwang SJ, Kim DW, Jun JB, Chung SL, et al. Evaluation of survival rate after follicular unit transplantation using the KNU implanter. Dermatol Surg 2001; 27(8): 716-20.
 11. Su LH, Chen TH. Association of androgenetic alopecia with smoking and its prevalence among Asian men: a community-based survey. Arch Dermatol 2007; 143(11): 1401-6.
 12. Trueb RM. Association between smoking and hair loss: another opportunity for health education against smoking? Dermatology 2003; 206(3): 189-91.