دوره و شماره: دوره 33، شماره 367، بهمن و اسفند 1394 
استفاده از پرسش‌نامه‌ی بررسی علایم اتونومیک در تشخیص نوروپاتی اتونومیک دیابتی

صفحه 2388-2392

فریبرز خوروش؛ محمدحسین صفاری محمدآبادی؛ مجید قاسمی؛ محمدرضا مراثی؛ بیژن ایرج


ارزیابی پایدارترین ژن‌های مرجع در بافت بیضه‌ی مردان آزواسپرم

صفحه 2407-2416

سید مرتضی جوادی‌راد؛ زهره حجتی؛ کامران قائدی؛ محمدحسین نصر اصفهانی؛ بهزاد عباسی