دوره و شماره: دوره 33، شماره 329، خرداد و تیر 1394 
بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر

صفحه 429-441

سید سعید مظلومی محمودآباد؛ شکیبا زاهد؛ مریم امامی؛ مجید برکتین؛ حسین شهنازی؛ بهزاد مهکی


گزارش یک مورد کولوبومای چشمی در سی‌تی‌ اسکن

صفحه 479-483

امین معینی؛ واله سجادی؛ محمد اشکان نادریان