بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه آموزش بهداشت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی یزد، یزد، ایران

2 دانشجوی دکتری، گروه آموزش بهداشت و ارتقای سلامت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دستیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی کردستان، سنندج، ایران

4 دانشیار، گروه روان‌پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 استادیار، گروه آموزش بهداشت، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 استادیار، گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بیماری آلزایمر مشکلی بزرگ برای سلامت جامعه محسوب می‌شود و بر روابط بین فردی و نیز اجتماعی اثر می‌گذارد. به خاطر طولانی شدن دوره‌ی مراقبت، نیاز به داشتن مراقبت کنندگان در حال افزایش است. هدف از این مطالعه، بررسی ارتباط بین عوامل مستعد کننده با عملکرد و برخی متغیرهای دموگرافیک در مراقبین بیماران مبتلا به آلزایمر بود.روش‌ها: در این پژوهش توصیفی- تحلیلی و مقطعی، جمعیت مورد مطالعه شامل 56 مراقب بیماران مبتلا به آلزایمر در شهر اصفهان در سال 1392 بود. عوامل مستعد کننده شامل آگاهی با 30 سؤال، نگرش با 14 سؤال و نحوه‌ی عملکرد مراقبین با 15 سؤال در قالب پرسش‍‌‌نامه‌ی محقق‌ساخته و به روش مصاحبه سنجیده شد. روایی پرسشنامه‌ها توسط متخصصان آموزش بهداشت و روان‌پزشک و پایایی آن با استفاده از ضریب  Cronbachs alpha مورد تأیید قرار گرفت. سنجش ارتباط عوامل مستعد کننده و نحوه‌ی عملکرد با متغیرهای مستقل، با استفاده از آزمون Regression چندگانه انجام شد.یافته‌ها: حدود 92 درصد مراقبین را زنان تشکیل می‌دادند، اکثر مراقبین در محدوده‌ی سنی 60-41 سال قرار داشتند و اغلب آن‌ها دارای تحصیلات زیر دیپلم، متأهل و خانه‌دار بودند. وضعیت آگاهی مراقبین، خوب و وضعیت نگرش و عملکرد آنان، متوسط ارزیابی شد. نمره‌ی آگاهی با متغیر تحصیلات (009/0 = P) و نمره‌ی نگرش با متغیرهای جنس (001/0 > P)، سن (001/0 = P)، تحصیلات 001/0 = P)، وضعیت تأهل (006/0 = P) و ماه مراقبت (002/0 = P) دارای ارتباط معنی‌دار بود. نحوه‌ی عملکرد مراقبین فقط با آگاهی آنان ارتباط مستقیم داشت.نتیجه‌گیری: از آن جایی که بیشتر مراقبین را زنان تشکیل می‌دادند و از طرف دیگر اکثر مراقبین، خانوادگی بودند، و با توجه به ماهیت پیش‌رونده و طولانی مراقبت از این گونه بیماران و به دلیل ارتباط مستقیم آگاهی مراقبین در مورد آلزایمر با نحوه‌ی عملکرد آنان، آموزش و نیز ایجاد حمایت‌های اجتماعی با رویکردهای سلامت جسمی، روانی و اجتماعی از مراقبین زن، خانواده بیماران و مراقبین غیررسمی در اولویت قرار می‌گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A Study on the Evaluation of Relationship between the Predisposing Factors and Practice and Demographic Variables in Caregivers of Patients with Alzheimer's Disease

نویسندگان [English]

 • Seyed Saied Mazloomi-Mahmoodabad 1
 • Shakiba Zahed 2
 • Maryam Emami 3
 • Majid Barekatain 4
 • Hossein Shahnazi 5
 • Behzad Mahaki 6
1 Professor, Department of Health Education, School of Public Heath, Yazd University of Medical Sciences, Yazd, Iran
2 PhD Student, Department of Health Education and Health Promotion, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Resident, Department of Psychiatry, School of Medicine, Kurdestan University of Medical Sciences, Sanandaj, Iran
4 Associate Professor, Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Assistant Professor, Department of Health Education, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Assistant Professor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Alzheimer's disease is known to be a serious burden in all communities throughout the world. It affects both interpersonal and social relations. Since the disease has usually a long and progressive course, the need for caregivers is increasing. The aim of our study was to evaluate the relationship between the predisposing factors and practice and demographic variables in caregivers of patients with Alzheimer's disease.Methods: In this descriptive, cross-sectional and analytical study, the data were collected using a researcher-made questionnaire. Validity of the questionnaire was approved by experts and its reliability was checked via Cronbach's alpha. Predisposing factors were studied with 30 questions on knowledge, 14 on attitude and 15 on practice. The relationship between independent variables and predisposing factors were examined using multiple regressions test.Findings: 92 percent of all caregivers were females between the 41-60 years of age. Most of them did not complete their secondary school trainings, were married and were already house wives. The caregivers’ knowledge was rated as good while their attitude and practice were assessed as moderate. The difference between mean scores for caregivers' knowledge and their education level were shown to be significant (P = 0.009). There were significant differences between the mean caregivers' attitude scores and their sex (P < 0.001), age (P = 0.001), level of education (P = 0.001), marital status (P = 0.006) and duration of caregiving (P = 0.002). There was no significant difference between the mean caregivers' practice scores and variables (P > 0.050). The caregivers' knowledge scores showed a correlation with their practice scores.Conclusion: Since the majority of caregivers were shown to be women who were not usually skilled workers, social support especially in terms of physical and mental health for such women, and also for the patients’ family members are of high priority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Alzheimer’s disease
 • caregiver
 • Knowledge
 • Attitude
 • Practice
 • Predisposing factors
 1. Parsa N. Alzheimer's disease: A medical challenge of 21st century. J Arak Univ Med Sci 2011; 14(2): 100-8. [In Persian].
 2. Bahrpeyma Z, Soleymani M. Alzheimer's disease, symptoms, diagnosis, recommendations and necessary action. Genetics in the 3rd Millennium 2009; 7(3): 1827. [In Persian].
 3. Alzheimer's Association. Alzheimer's disease facts and figures [Online]. [cited 2013]; Available from: URL: https://www.alz.org/downloads/facts_figures_2013.pdf
 4. Salamat News. Alzheimer in Iran [Online]. [cited 2014 Aug 31]; Available from: URL:
 5. http://www.salamatnews.com/news/119162/
 6. Yektatalab S, Kaveh M, Sharif F, Falahi khoshknab M, Petramfar P. Caring for patients with Alzheimer's disease in nursing homes: a qualitative content analysis. J Qual Res Health Sci 2012; 1(3): 240-53. [In Persian].
 7. Alzheimer's Society. Long-term caregiving [Online]. [cited 2013 Oct 10]; Available from: URL:www.alzheimers.org.uk
 8. Alzheimer's Association. Alzheimer's disease facts and figures [Online]. [cited 2012]; Available from: URL: https://www.alz.org/downloads/facts_figures_2012.pdf
 9. Jorm AF, Korten AE, Henderson AS. The prevalence of dementia: a quantitative integration of the literature. Acta Psychiatr Scand 1987; 76(5): 465-79.
 10. Sensel AJ. Assessment of occupational therapists' attitudes and knowledge of Alzheimer's disease [PhD Thesis]. Toledo, OH: University of Toledo Medical Center 2008.
 11. Family Caregiver Alliance. Fact sheet: selected caregiver statistics [Online]. [cited 2013 Jul 7]; Available from: URL: https://caregiver.org/
 12. Zarit S, Orr N, Zarit JM. The hidden victims of Alzheimer's disease: families under stress. New York, NY: NYU Press, 1985.
 13. Yu L, Xu Q, Wang ZY, Cao WW, Mi JH, Li YS. A survey on the attitudes and confidence of general practitioners in handling dementia and its related problems. Zhonghua Yi Xue Za Zhi 2013; 93(35): 2794-8.
 14. Saffari M, Shojaeizadeh D. A text book health communication. Tehran, Iran: Sobhan Publication; 2010. [In Persian].
 15. Arjmand M, Samadanifard M. Alzheimer's disease. Tehran, Iran: Nasl Farda Publication; 2008. [In Persian].
 16. Seima MD, Lenardt MH, Caldas CP. Care relationship between the family caregiver and the elderly with Alzheimer. Rev Bras Enferm 2014; 67(2): 233-40. [In Portuguese].
 17. Smyth W, Fielding E, Beattie E, Gardner A, Moyle W, Franklin S, et al. A survey-based study of knowledge of Alzheimer's disease among health care staff. BMC Geriatrics 2013; 13: 2.
 18. Elliott AF, Burgio LD, Decoster J. Enhancing caregiver health: findings from the resources for enhancing Alzheimer's caregiver health II intervention. J Am Geriatr Soc 2010; 58(1): 30-7.
 19. Hepburn KW, Tornatore J, Center B, Ostwald SW. Dementia family caregiver training: affecting beliefs about caregiving and caregiver outcomes. J Am Geriatr Soc 2001; 49(4): 450-7.
 20. Andrieu S, Bocquet H, Joel A, Gillette-Guyonnet S, Nourhashemi F, Salva A, et al. Changes in informal care over one year for elderly persons with Alzheimer's disease. J Nutr Health Aging 2005; 9(2): 121-6.
 21. Zawadzki L, Mondon K, Peru N, Hommet C, Constans T, Gaillard P, et al. Attitudes towards Alzheimer's disease as a risk factor for caregiver burden. Int Psychogeriatr 2011; 23(9): 1451-61.