تأثیر آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات (MEST) بر مکانیسم‌های زیربنایی کلیت‌گرایی افراطی حافظه‌ی سرگذشتی در بیماران افسرده‌ی دارای تجربه‌ی ترومای کودکی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه روان‌شناسی و آموزش کودکان استثنایی، دانشکده‌ی روان‌شناسی، دانشگاه تهران، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه روان‌شناسی بالینی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد کرمانشاه، کرمانشاه، ایران

چکیده

مقدمه: کلیت‌گرایی افراطی حافظه‌ی سرگذشتی یک عامل آسیب‌زای پایدار در افسردگی است که با تفکر نشخواری، اجتناب کارکردی و کنترل اجرایی پاتولوژیک همبسته است. افسردگی، از جمله مشکلات ناتوان‌ کننده‌ی حیطه‌ی بهداشت روان است که تمایل به مزمن شدن و عود دارد. در این مسیر، مطالعه‌ی تاریخچه‌ی زندگی افراد از مهم‌ترین نکاتی است که در پژوهش‌های پیشین نادیده گرفته ‌شده است. هدف پژوهش حاضر، تعیین اثر درمان آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات (MEST یا Memory specificity training) بر کلیت‌گرایی افراطی حافظه‌ی سرگذشتی و ارتقای جنبه‌های روان‌شناختی مرتبط با بهبود افسردگی با در نظر گرفتن تاریخچه‌ی کودکی افراد بود.روش‌ها: در این مطالعه، که در سال‌های 93-1392 در مرکز شبانه‌روزی حمایت از نوجوانان محروم، وابسته به اداره‌ی بهزیستی استان کرمانشاه انجام شد، از بین 64 فرد افسرده، دارای تجارب تروماتیک دوره‌ی کودکی، 24 نفر با استفاده از مصاحبه‌ی تشخیصی مبتنی بر DSM-IV (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders-IV) و نتایج مقیاس افسردگی Beck، انتخاب و به ‌طور تصادفی به دو گروه اختصاص داده شدند. گروه آزمایش 5 جلسه‌ی هفتگی تحت مداخله قرار گرفتند. گروه شاهد نیز در لیست انتظار قرار گرفته، در 5 جلسه‌ی ملاقات گروهی شرکت کردند. پرسش‌نامه‌های روان‌شناختی AMT (Autobiographical memory test)، RRS (Ruminative responses scale)، AAQ-II (Acceptance and Action questionnaire-II) و SPSI-R (Social problem-solving inventory-revised) اجرا شد. آزمون‌های اندازه‌گیری مکرر، همبستگی Pearson و همبستگی پاره‌ای به کار بسته شدند.یافته‌ها: قبل از اجرای مداخله، میانگین نمرات افسردگی 82/4 ‏±‏ 83/27 بود که پس از مداخله، به 07/6 ‏±‏ 00/17 و در پیگیری، به 18/4 ‏±‏ 91/12 تقلیل یافت و تغییرات معنی‌دار بود (01/0 = P). میانگین حافظه‌ی سرگذشتی اختصاصی، قبل از مداخله 5/3 بود که پس از مداخله، به 5/5 و در پیگیری، به 0/7 ارتقا یافت و تغییرات در هر مرحله، معنی‌دار بود (01/0 = P برای همه). نتایج، کاهش معنی‌دار اجتناب و نشخوار را نیز نسبت به گروه شاهد نشان داد.نتیجه‌گیری: درمان آموزش اختصاصی‌سازی خاطرات قادر است کلیت‌گرایی افراطی حافظه‌ی سرگذشتی را کاهش داده، با افزایش حافظه‌ی اختصاصی، به بهبود افسردگی و متغیرهای روان‌شناختی مرتبط با آن، مانند نشخوار فکری، اجتناب و حل مسأله‌ی اجتنابی بینجامد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Efficacy of Memory Specificity Training (MEST) on Underlying Mechanisms of Overgeneral Autobiographical Memory (OGM) in People with Major Depression and Childhood Traumatic Experience

نویسندگان [English]

 • Aliakbar Arjmandnia 1
 • Sara Namjoo 2
1 Associate Professor, Department of Psychology and Education of Exceptional Children, School of Psychology, University of Tehran, Tehran, Iran
2 Department of Psychology, Islamic Azad University, Kermanshah Branch, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

Background: Overgeneral autobiographical memory (OGM) is a persistent factor in depression that correlates with ruminative thinking, functional avoiding and pathological executive control. Depression is one of mental health problems that tend to be chronic and recurrent. In this way, the study of the history of life is the most important point that is forgotten in previous researches. The aim of this study was to measure the effectiveness of efficacy of memory specificity training (MEST) on overgeneral autobiographical memory changing and to improve the psychological aspects associated with depression regarding to childhood history.Methods: Among 64 patients with major depression and childhood traumatic experience, 24 patients were selected and randomly assigned to two groups. The intervention group received five weekly sessions and control group remained in the waiting list. At baseline, both groups completed Childhood Trauma Questionnaire (CTQ), Persian version of Autobiographical Memory Test (AMT), Beck Depression Inventory-II (BDI-II), Brief Hospice Inventory (BHI), Acceptance and Action Questionnaire-II (AAQ-II), Social Problem-Solving Inventory-Revised (SPSI-R) and Ruminative Response Scale (RRS). Repeated measures and partial correlation tests were implemented.Findings: Depression scores reduced from 27.83 ± 4.82 (in pre-test) to 17.00 ± 6.07 in post-test and 12.91 ± 4.18 in follow-up (P = 0.01). Specific memory means was elevated from 3.5 in pre-test to 5.5 in post-test and 7.0 in follow-up (P = 0.01 for all).Conclusion: Memory specificity training treatment can, with reducing the overgeneral autobiographical memory and enhancing the memory specificity, redound to improvement of depression and associated psychological variables as instance rumination, avoidance and avoidance-based problem-solving.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Memory specificity training
 • Autobiographical memory
 • Depression
 • Childhood trauma
 1. Afifi TO, Boman J, Fleisher W, Sareen J. The relationship between child abuse, parental divorce, and lifetime mental disorders and suicidality in a nationally representative adult sample. Child Abuse Negl 2009; 33(3): 139-47.
 2. Yen CF, Yang MS, Chen CC, Yang MJ, Su YC, Wang MH, et al. Effects of childhood physical abuse on depression, problem drinking and perceived poor health status in adolescents living in rural Taiwan. Psychiatry Clin Neurosci 2008; 62(5): 575-83.
 3. Moradi AR, Herlihy J, Yasseri G, Shahraray M, Turner S, Dalgleish T. Specificity of episodic and semantic aspects of autobiographical memory in relation to symptoms of posttraumatic stress disorder (PTSD). Acta Psychol (Amst) 2008; 127(3): 645-53.
 4. Raes F, Williams JM, Hermans D. Reducing cognitive vulnerability to depression: a preliminary investigation of MEmory Specificity Training (MEST) in inpatients with depressive symptomatology. J Behav Ther Exp Psychiatry 2009; 40(1): 24-38.
 5. Damasio A. The feeling of what happens: body and emotion in the making of consciousness. New York, NY: Mariner Books; 2000.
 6. Kaviani H, Rahimi M, Rahimi-Darabad P, Naghavi HR. Overgeneral memory retrieval and ineffective problem-solving in depressed patients with suicidal ideation: implications for therapy. International Journal of Psychology and Psychological Therapy 2011; 11(3): 413-23.
 7. Brennen T, Hasanovic M, Zotovic M, Blix I, Skar AM, Prelic NK, et al. Trauma exposure in childhood impairs the ability to recall specific autobiographical memories in late adolescence. J Trauma Stress 2010; 23(2): 240-7.
 8. Ogle CM, Block SD, Harris LS, Goodman GS, Pineda A, Timmer S, et al. Autobiographical memory specificity in child sexual abuse victims. Dev Psychopathol 2013; 25(2): 321-32.
 9. Crane C, Heron J, Gunnell D, Lewis G, Evans J, Williams JM. Childhood traumatic events and adolescent overgeneral autobiographical memory: findings in a U.K. cohort. J Behav Ther Exp Psychiatry 2014; 45(3): 330-8.
 10. Goodman GS, Quas JA, Ogle CM. Child maltreatment and memory. Annu Rev Psychol 2010; 61: 325-51.
 11. Burnside E, Startup M, Byatt M, Rollinson L, Hill J. The role of overgeneral autobiographical memory in the development of adult depression following childhood trauma. Br J Clin Psychol 2004; 43(Pt 4): 365-76.
 12. Hipwell AE, Sapotichne B, Klostermann S, Battista D, Keenan K. Autobiographical memory as a predictor of depression vulnerability in girls. J Clin Child Adolesc Psychol 2011; 40(2): 254-65.
 13. Heron J, Crane C, Gunnell D, Lewis G, Evans J, Williams JM. 40,000 memories in young teenagers: psychometric properties of the Autobiographical Memory Test in a UK cohort study. Memory 2012; 20(3): 300-20.
 14. Muenks K. Overgeneral memory as an emotion regulation strategy [Thesis]. Columbus, OH: Department of Psychology Honors, The Ohio State University; 2010.
 15. Dalgleish T, Bevan A, McKinnon A, Breakwell L, Mueller V, Chadwick I, et al. A comparison of MEmory Specificity Training (MEST) to education and support (ES) in the treatment of recurrent depression: study protocol for a cluster randomised controlled trial. Trials 2014; 15: 293.
 16. Omidi A, Mohammad Khani P, Dolatshahi B, Poorshahbaz A. Efficacy of mindfulness based cognitive therapy and traditional cognitive behavior therapy in reduction of memory over generalization inpatients with major depressive disorder in 2007. J Res Behav Sci 2009; 7(2): 107-17. [In Persian].
 17. Neshat-Doost HT, Dalgleish T, Yule W, Kalantari M, Ahmadi SJ, Dyregrov A, et al. Enhancing Autobiographical Memory Specificity Through Cognitive Training: An Intervention for Depression Translated From Basic Science. Clinical Psychological Science 2012.
 18. Moradi AR, Moshirpanahi S, Parhon H, Mirzaei J, Dalgleish T, Jobson L. A pilot randomized controlled trial investigating the efficacy of MEmory Specificity Training in improving symptoms of posttraumatic stress disorder. Behav Res Ther 2014; 56: 68-74.
 19. First MB, Spitzer RL, Gibbon M, Williams JB. Structured clinical interview for DSM-IV axis I disorders, Patient Edition, January 1995 FINAL. SCID-I/P Version 2.0.). New York, NY: Biometrics Research Department, New York State Psychiatric Institute; 1995.
 20. Hauer BJ, Wessel I, Geraerts E, Merckelbach H, Dalgleish T. Autobiographical memory specificity after manipulating retrieval cues in adults reporting childhood sexual abuse. J Abnorm Psychol 2008; 117(2): 444-53.
 21. Naghavi MR, Mohammadi M, Bahramnezhad A, Yabandeh MR, Zare I, Nakhaee N. Comparing frequency of different types of childhood abuse and neglect between drug-dependent and control groups. J Fundam Ment Health 2011; 13(3): 242-9. [In Persian].
 22. Mansouri A, Bakhshipour Roodsari A, Mahmoud Alilou M, Farnam A, Fakhari A. The comparison of worry, obsession and rumination in individual with generalized anxiety disorder, obsessive-compulsive disorder, major depression disorder and normal individual. Psychological Study 2012; 7(4): 55-74. [In Persian].
 23. Garrusi B, Nakhaee N. Validity and reliability of a Persian version of the Childhood Trauma Questionnaire. Psychol Rep 2009; 104(2): 509-16.
 24. Ghassemzadeh H, Mojtabai R, Karamghadiri N, Ebrahimkhani N. Psychometric properties of a Persian-language version of the Beck Depression Inventory--Second edition: BDI-II-PERSIAN. Depress Anxiety 2005; 21(4): 185-92.
 25. Abasi E, Fti L, Molodi R, Zarabi H. Psychometric properties of Persian Version of Acceptance and Action Questionnaire –II. Journal of Psychological Models and Methods 2012; 2(10): 65-80. [In Persian].
 26. Mokhberi A, Dortaj F, Darekordi A. Questionnaire, psychometrics, and standardization of indicators of social problem solving ability. Educational measure 2011; 1(4): 55-72. [In Persian].
 27. Sampson SM. Treating depression with selective serotonin reuptake inhibitors: a practical approach. Mayo Clin Proc 2001; 76(7): 739-44.
 28. Williams JM, Teasdale JD, Segal ZV, Soulsby J. Mindfulness-based cognitive therapy reduces overgeneral autobiographical memory in formerly depressed patients. J Abnorm Psychol 2000; 109(1): 150-5.