بررسی مقایسه‌ای استفاده از مورفین و دیلتیازم بر روی تغییرات فشار خون و نبض هنگام خروج از بیهوشی در جراحی کرانیوتومی جهت تومورهای مغزی

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، مرکز تحقیقات بیهوشی و مراقبت‌های ویژه، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: از آن جایی که خروج از بیهوشی، با تحریک سیستم سمپاتیک و افزایش نبض و فشار خون بیمار همراه می‌باشد، روش‌های مختلفی برای کنترل فشار خون و ضربان قلب بیماران استفاده شده، اما تا کنون روش واحدی ارایه نشده است. از این رو، مطالعه‌ی حاضر با هدف مقایسه‌ی تأثیر مورفین و دیلتیازم بر روی تغییرات فشار خون و نبض، هنگام خروج از بیهوشی در جراحی کرانیوتومی جهت تومورهای مغزی به انجام رسید.روش‌ها: طی یک مطالعه‌ی کارآزمایی بالینی، 60 بیمار مبتلا به تومور مغزی کاندیدای کرانیوتومی به طور تصادفی به دو دسته‌ی 30 نفری تقسیم شدند. به گروه اول، دیلتیازم خوراکی داده شد و به گروه دوم مورفین تزریق گردید. بیماران، حین عمل جراحی و همچنین در زمان ریکاوری، از نظر شاخص‌های همودینامیک بررسی و مقایسه شدند.یافته‌ها: میانگین فشار خون سیتول در قبل از عمل در دو گروه مورفین و دیلتیازم به ترتیب 5/12 ± 6/120 و 7/18 ± 8/126 میلی‌متر جیوه بود (560/0 = P)، اما در 4 ساعت بعد از مصرف دارو، فشار خون در این دو گروه، به ترتیب 2/13 ± 6/130 و 2/16 ± 4/100 میلی‌متر جیوه شد (001/0 > P). در طی مدت پی‌گیری در ریکاوری، فشار خون و ضربان قلب بیماران دو گروه دریافت کننده‌ی مورفین و دیلتیازم اختلاف معنی‌دار نداشت، اما در ساعات 4-1 بعد از مصرف قرص، اختلاف فشار خون سیستول و دیاستول در دو گروه اختلاف معنی‌دار نشان داد؛ به طوری که دریافت کنندگان دیلتیازم، فشار خون پایین‌تری داشتند. همچنین، اختلاف معنی‌داری در تعداد ضربان قلب بیماران دو گروه مشاهده نشد.نتیجه‌گیری: بیماران دریافت کننده‌ی دیلتیازم از ثبات همودینامیک مطلوب‌تری برخوردار بودند؛ در حالی که عارضه‌ی جانبی قابل توجهی در بیماران مشاهده نشد. بنا بر این، می‌توان از دیلتیازم به عنوان یک داروی کنترل کننده‌ی فشار خون و ضربان قلب در هنگام خروج از بیهوشی در اعمال جراحی کرانیوتومی استفاده نمود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of the Effects of Morphine and Diltiazem on Blood Pressure and Heart Rate during Craniotomy Surgeries

نویسندگان [English]

 • Mohammadali Attari 1
 • Reihanak Talakoub 1
 • Batool Rahimzadeh 2
1 Associate Professor, Anesthesiology and Critical Care Research center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Getting out of the anesthesia occurs with stimulation of sympathetic system and increasing in patient's pulse and blood pressure. Various methods are used to control the blood pressure and heart rate, but there is no single method, so far. This study aimed to compare the effects of morphine and diltiazem of blood pressure and pulse rate in recovery time among the patients underwent craniotomy.Methods: In a double-blind clinical trial study during 2012-2013, 60 patients who were candidates for craniotomy were selected and divided in two groups of 30. The first group received 60 mg diltiazem and the second group received 0.1 mg/kg morphine. During 4 hours after the surgery, the hemodynamic variables were checked and compared between the two groups.Findings: Before the operation, the mean systolic blood pressure was 120.6 ± 12.5 and 126.8 ± 18.7 mmHg in morphine and diltiazem groups, respectively (P = 0.560). 4 hours after the drug consumption, mean systolic blood pressure was 130.6 ± 13.2 and 100.4 ± 16.2 mmHg in morphine and diltiazem groups, respectively (P < 0.001). During the follow-up period in recovery room, there was no significant difference between the blood pressure and heart rate between the two groups; but 4 hours after the drug consumption, systolic and diastolic blood pressure was significantly lower in the diltiazem group. During the study, there was no significant difference in heart rates between the two groups. Conclusion: According to the results of the study, using diltiazem led to better control of blood pressure during craniotomy with little side effects. So, it can be used safely in patients under craniotomy.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Craniotomy
 • Diltiazem
 • Morphine
 1. Edward RW, Richards JR. An investigation into the quality of post operation status. Ann Med 2010; 35: 63-7.
 2. Sou YZ. Common early complication in the extubation time. J anesthesiology. 2009; 31: 52-4.
 3. Avila J. Assessment of health care needs in the post operation. NBC 2008; 9: 46-52.
 4. Hartley M, Vaughan RS. Problems associated with tracheal extubation. Br J Anaesth 1993; 71(4): 561-8.
 5. Fujii Y, Saitoh Y, Takahashi S, Toyooka H. Combined diltiazem and lidocaine reduces cardiovascular responses to tracheal extubation and anesthesia emergence in hypertensive patients. Can J Anaesth 1999; 46(10): 952-6.
 6. Nam DH, Park BS, Kang HS. Cardiovascular response of esmolol and diltiazem to endotracheal extubation. Korean J Anesthesiol 1996; 31(1): 43-8. [In Korean].
 7. Jiang L, Wan XJ, Xu H, Bian JJ, Han WJ, Zhu KM, et al. Effect of diltiazem and lidocaine on arterial pressure or heart rate and the quality of extubation in patients undergoing uvulopalato-pharyngoplasty. Journal of Medical Colleges of PLA 2007; 22(4): 230-3.
 8. Yu B,Wang BG,Wang YZ. Effect of diltiazem and nicardipine on postoperative extubation response in patients with intracranial surgery. Chinese Journal of General Practice 2011; .9.
 9. Owens WB. Blood pressure control in acute cerebrovascular disease. J Clin Hypertens (Greenwich) 2011; 13(3): 205-11.
دوره 33، شماره 364 - شماره پیاپی 364
بهمن و اسفند 1394
صفحه 2239-2246
 • تاریخ دریافت: 25 مرداد 1394
 • تاریخ بازنگری: 06 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401