بررسی فراوانی علایم بالینی، دموگرافیک و آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سندروم منونوکلئوز عفونی در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه عفونی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 کارشناس ارشد، گروه اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: سندروم منونوکلئوز عفونی، یک بیماری حاد است که اغلب در اثر عفونت اولیه با ویروس اپشتین‌بار ایجاد می‌شود. با توجه به شیوع بالا وگسترش جهانی این سندروم و طیف وسیع علایم بالینی و آزمایشگاهی آن و نیز محدود بودن مطالعات مربوط به آن در کشور، مطالعه‌ی حاضر در سال 1392 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان انجام شد.روش‌ها: این مطالعه، یک مطالعه‌ی توصیفی بود که در سال 1392 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان به انجام رسید. جامعه‌ی آماری مورد مطالعه، بیماران با تشخیص نهایی بالینی و سرولوژیک سندروم منونوکلئوز عفونی بستری شده در بخش‌های عفونی اطفال و بزرگسالان این مرکز طی سال‌های 91-1380 بودند. کلیه‌ی بیمارانی که در طی این مدت در این بیمارستان بستری شده بودند، از نظر علایم بالینی، آزمایشگاهی و عوارض بررسی شدند. اطلاعات بیماران به وسیله نرم‌افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.یافته‌ها: در مجموع 49 بیمار، 25 نفر (51 درصد) مرد و 24 نفر (49 درصد) زن با میانگین سنی 6/9 ±2/21 سال و دامنه‌ی 44-3 سال، مورد بررسی قرار گرفتند. عموم علایم و نشانه‌های مشاهده شده در این بیماران بر حسب گروه‌های سنی اختلاف معنی‌دار نداشت. تب (8/89 درصد)، گلودرد (6/81 درصد)، بلع دردناک (1/55 درصد) و لرز (9/42 درصد) شایع ترین علایم و فارنژیت اگزوداتیو (9/93 درصد)، لنفادنوپاتی موضعی (3/63 درصد) و اسپلنومگالی (7/34 درصد) شایع‌ترین نشانه‌ها در این بیماران بود.نتیجه‌گیری: بر اساس این مطالعه، به نظر می‌رسد که شیوع علایم، نشانه‌ها و یافته‌های آزمایشگاهی در بیماران مبتلا به سندروم منونوکلئوز عفونی در بیمارستان آموزشی الزهرای (س) اصفهان، مشابه آمارهای جهانی است. اما با توجه به نقایص این مطالعه و عدم وجود مطالعه‌ی مشابه در سطح کشور جهت مقایسه و نیز با توجه به محدود بودن این مطالعه به یک مرکز، لازم است جهت تعیین دقیق‌تر اپیدمیولوژی این سندروم، مطالعات وسیع‌تر در سایر مراکز کشور انجام گیرد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Infectious Mononucleosis Syndrome in Alzahra Referral Educational Medical Center, Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

 • Alireza Emami-Naeini 1
 • Mohsen Meidani 2
 • Shohreh Jafari 3
 • Ali Mehrabi-Koushki 4
1 Associate Professor, Department of Infectious and Tropical Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Infectious and Tropical Diseases, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Epidemiologist, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Infectious mononucleosis (IM) syndrome is an acute disease that often occurs after primary infection with Epstein-Bar virus. Because of high prevalence of this syndrome in our country and few researches about that, this study was done in Alzahra referral educational medical center in Isfahan, Iran.Methods: In this descriptive study, during 2001-2012, 49 patients with Infectious mononucleosis syndrome hospitalized in Alzahra medical center were studied for demographic features, signs, symptoms and laboratory findings. The data were achieved from hospital records, entered to special questionnaire and finally analyzed.Findings: There were 25 (51%) men and 24 (49%) women. The mean age of patients was 21.2 ± 9.6 with the range of 3-44 years. The most prevalent signs were fever, sore throat, painful swallowing (odynophagia) and chill and the most prevalent symptoms were exudative pharyngitis, lymphadenopathy and splenomegaly.Conclusion: According to the results, prevalence of signs, symptoms and laboratory findings in patients with Infectious mononucleosis syndrome in Alzahra medical center in Isfahan were similar to global statistics. But, this study was done in one medical center and there is not any study like this in our country; therefore, more studies should be done in other centers in our country.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infectious Mononucleosis syndrome
 • Epstein-bar virus
 • Fever
 • Exudative pharyngitis
 1. Brooks G, Carroll KC, Butel J, Morse S. Jawetz, Melnick, and Adelbergs medical microbiology. 25th ed. New York, NY: McGraw-Hil; 2010. p. 450-2.
 2. Murray PR, Rosenthal KS, Pfaller MA. Medical microbiology. 6th ed. Philadelphia, PA: Saunders; 2009. p. 529-32.
 3. Crawford DH, Macsween KF, Higgins CD, Thomas R, McAulay K, Williams H, et al. A cohort study among university students: identification of risk factors for Epstein-Barr virus seroconversion and infectious mononucleosis. Clin Infect Dis 2006; 43(3): 276-82.
 4. Williams H, Macsween K, McAulay K, Higgins C, Harrison N, Swerdlow A, et al. Analysis of immune activation and clinical events in acute infectious mononucleosis. J Infect Dis 2004; 190(1): 63-71.
 5. Macsween KF, Higgins CD, McAulay KA, Williams H, Harrison N, Swerdlow AJ, et al. Infectious mononucleosis in university students in the United kingdom: evaluation of the clinical features and consequences of the disease. Clin Infect Dis 2010; 50(5): 699-706.
 6. Gonzalez SN, Monroy Colin VA, Pina RG, Juarez OH. Clinical and laboratory characteristics of infectious mononucleosis by Epstein-Barr virus in Mexican children. BMC Res Notes 2012; 5: 361.
 7. Mandell GL, Bennett JE, Dolin R. Mandell, Douglas, and Bennett's principles and practice of infectious diseases. 7th ed. London, UK: Churchill Livingstone; 2010. P. 1999-2001.
 8. Son KH, Shin MY. Clinical features of Epstein-Barr virus-associated infectious mononucleosis in hospitalized Korean children. Korean J Pediatr 2011; 54(10): 409-13.
دوره 33، شماره 336 - شماره پیاپی 336
خرداد و تیر 1394
صفحه 792-799
 • تاریخ دریافت: 17 اسفند 1393
 • تاریخ بازنگری: 04 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401