بررسی میزان بقای 3 ساله در بیماران مبتلا به انواع تومورهای گلیومای بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان: 89-1380

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استاد، گروه جراحی مغز و اعصاب، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: گلیوما یکی از انواع تومورهای مغزی است که در مغز و نخاع ایجاد می‌شود. این تومورها از سلول‌های گلیال منشأ می‌گیرند. بر اساس پاتولوژی به دو دسته‌ی Low grade و High grade (Anaplastic یا Malignant) تقسیم می‌شوند. فراوانی، میزان بقا و همچنین پاسخ به درمان در این تومورها به سن و جنس وابسته است. در این تومورها میزان بقا از چند ماه تا چند سال متفاوت است. مطالعه‌ی حاضر، با هدف بررسی میزان بقای 3 ساله در بیماران مبتلا به انواع تومورهای گلیوما، بستری در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان در سال‌های 89-1380 انجام شد.روش‌ها: در مطالعه‌ی حاضر، جامعه‌ی هدف از افراد مبتلا به انواع تومورهای گلیومای (ثابت شده) که تحت عمل جراحی برداشت تومور قرار گرفتند، تشکیل شد. حجم جامعه، تمام افراد مبتلا به انواع تومورهای گلیوما که در سال‌های 89-1380 در بیمارستان الزهرای (س) اصفهان عمل جراحی شدند، تعیین گردید. تعداد کل بیماران 490 نفر و معیارهای ورود به مطالعه شامل تمایل بیماران به شرکت در مطالعه، درست بودن اطلاعات پایه‌ای موجود در مدارک بایگانی بیماران و همچنین عدم فوت بیماران در بیمارستان قبل از عمل جراحی، در حین عمل و یا در دوره‌ی بهبودی پس از عمل بود. بر این اساس، تنها 221 نفر واجد شرایط ورود به مطالعه بودند. با استفاده‌ از لیست بیماران، اطلاعاتی نظیر نام و نام خانوادگی، سن، جنس، نوع تومور، نوع درمان و شماره‌ی تلفن بیماران استخراج و طی تماس با آنان، پرسش‌نامه‌ها تکمیل گردید. برای واکاوی داده‌ها از نرم‌افزار Microsoft Excel استفاده گردید؛ به گونه‌ای که داده‌های آن تعداد افراد مبتلا به هر یک از انواع تومورها، سن، جنس بیماران و در نهایت میزان بقای 3 ساله‌ی حاصل از هر تومور بود.یافته‌ها: بقای 3 ساله در مورد Glioblastoma multiform (GBM) 7/8 درصد، در مورد Diffuse astrocytoma، Pilocytic astrocytoma و Epondymoma 100 درصد، در مورد Oligodandroglioma 2/95 درصد و در مورد Anaplastic astrocytoma برابر صفر بود.نتیجه‌گیری: در این مطالعه، جراحی به اضافه‌ی پرتودرمانی در Diffuse astrocytoma، Epondymoma و Oligodandroglioma و جراحی در Pilocytic astrocytoma، به عنوان درمان اولیه، بقای 3 ساله را افزایش داده است. در Glioblastoma multiform و Anaplastic astrocytoma، جراحی به اضافه‌ی پرتودرمانی با یا بدون شیمی‌‌درمانی به میزان مختصر در افزایش میزان بقا نقش داشته است. 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Evaluation of the 3-Year Survival Rate in Patients with all Kinds of Glioma Tumors in Alzahra Hospital, Isfahan, Iran, 2001-2010

نویسندگان [English]

 • Bahram Amin-Manour 1
 • Masih Rezaei 2
1 Professor, Department of Neurosurgery, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Glioma is a type of brain tumor that occurs in the brain and spinal cord and is derived from glial cells. Frequency, survival and response to therapy in these tumors are dependent on age and sex. The survival rate varies from several months to years. In the current study, 3-year survival rate in patients with all kinds of glioma tumors who were hospitalized in Alzahra hospital, Isfahan, Iran, in the years 2001-2010 were evaluated.Methods: In the current study, the target population was the patients with all kinds of proven glioma who had resection surgery. The volume of the population was determined as all the patients with all kinds of glioma tumors in the years 2001-2010, who were operated in Alzahra hospital. The total number of patients was 490. Inclusion criteria were patient’s tendency for participation in the study, the accuracy of the patient’s basic information in the archive documents and lack of death at the hospital, in pre-, intra- and postoperation periods. According to these criteria, only 221 were eligible for inclusion. The information such as name, family, age, gender, tumor type, treatment type and telephone number were extracted from the list of the patients. The patients were contacted and questionnaires were completed. Microsoft Excel software was used for data analysis, so that its data were the number of people with any type of tumor, age, sex of the patients and the three-year survival rate of any tumor.Findings: The three-year survival was 8.7% in glioblastoma multiform, 100% in diffuse astrocytoma, epondymoma and pilocytic astrocytoma, 95.2% in oligodandroglioma, and zero in anaplastic astrocytoma.Conclusion: In this study, surgery plus radiotherapy in diffuse astrocytoma, oligodandroglioma and epondymoma increased three-year survival rate. In pilocytic astrocytoma surgery, as the first treatment, increased the three-year survival. In the case of glioblastoma multiform and anaplastic astrocytoma, surgery plus radiotherapy with or without chemotherapy briefly play role in increasing the survival rate.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Survival Rate
 • Glioma
 • Tumor
 • Iran
 1. Mamelak AN, Jacoby DB. Targeted delivery of antitumoral therapy to glioma and other malignancies with synthetic chlorotoxin (TM-601). Expert Opin Drug Deliv 2007; 4(2): 175-86.
 2. Goodenberger ML, Jenkins RB. Genetics of adult glioma. Cancer Genet 2012; 205(12): 613-21.
 3. Bauman G, Fisher B, Watling C, Cairncross JG, Macdonald D. Adult supratentorial low-grade glioma: long-term experience at a single institution. Int J Radiat Oncol Biol Phys 2009; 75(5): 1401-7.
 4. Ahmadi R, Dictus C, Hartmann C, Zurn O, Edler L, Hartmann M, et al. Long-term outcome and survival of surgically treated supratentorial low-grade glioma in adult patients. Acta Neurochir (Wien) 2009; 151(11): 1359-65.
 5. Schomas DA, Laack NN, Brown PD. Low-grade gliomas in older patients: long-term follow-up from Mayo Clinic. Cancer 2009; 115(17): 3969-78.
 6. Fisher PG, Tihan T, Goldthwaite PT, Wharam MD, Carson BS, Weingart JD, et al. Outcome analysis of childhood low-grade astrocytomas. Pediatr Blood Cancer 2008; 51(2): 245-50.
 7. Andrychowski J, Taraszewska A, Czernicki Z, Jurkiewicz J, Netczuk T, Dabrowski P. Ten years observation and treatment of multifocal pilocytic astrocytoma. Folia Neuropathol 2009; 47(4): 362-70.
 8. Maiuri F, Del Basso De Caro ML, Iaconetta G, Peca C, Esposito M, de Divitiis E. Prognostic and survival-related factors in patients with well-differentiated oligodendrogliomas. Zentralbl Neurochir 2006; 67(4): 204-9.
 9. Ohgaki H, Kleihues P. Population-based studies on incidence, survival rates, and genetic alterations in astrocytic and oligodendroglial gliomas. J Neuropathol Exp Neurol 2005; 64(6): 479-89.
 10. Kukreja S, Ambekar S, Sin AH, Nanda A. Cumulative survival analysis of patients with spinal myxopapillary ependymomas in the first 2 decades of life. J Neurosurg Pediatr 2014; 13(4): 400-7.
 11. Pavlicevic G, Roganovic Z. Outcome of surgical treatment of malignant astrocytoma of the brain. Vojnosanit Pregl 2003; 60(2): 147-54. [In Serbian].
 12. Graus F, Bruna J, Pardo J, Escudero D, Vilas D, Barcelo I, et al. Patterns of care and outcome for patients with glioblastoma diagnosed during 2008-
 13. in Spain. Neuro Oncol 2013; 15(6): 797-805.
 14. Mukherjee D, Sarmiento JM, Nosova K, Boakye M, Lad SP, Black KL, et al. Effectiveness of radiotherapy for elderly patients with anaplastic gliomas. J Clin Neurosci 2014; 21(5): 773-8.
 15. Stupp R, Hegi ME, Mason WP, van den Bent MJ, Taphoorn MJ, Janzer RC, et al. Effects of radiotherapy with concomitant and adjuvant temozolomide versus radiotherapy alone on survival in glioblastoma in a randomised phase III study: 5-year analysis of the EORTC-NCIC trial. Lancet Oncol 2009; 10(5): 459-66.
دوره 33، شماره 361 - شماره پیاپی 361
بهمن و اسفند 1394
صفحه 2070-2075
 • تاریخ دریافت: 07 شهریور 1394
 • تاریخ بازنگری: 13 فروردین 1402
 • تاریخ پذیرش: 17 فروردین 1401
 • تاریخ اولین انتشار: 17 فروردین 1401