بررسی میزان شیوع عفونت‌های درماتوفیتی در بین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کوهرنگ در سال‌های 1393 و 1394

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه قارچ‌شناسی و انگل‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 مربی، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده‌ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از انجام این مطالعه، تعیین شیوع نسبی عفونت‌های درماتوفیتی در بین دانش‌آموزان مدارس ابتدایی شهرستان کوهرنگ در سال 1394- 1393 بود.روش‌ها: در این مطالعه، تعداد 891 نفر از دانش‌آموزان مدارس ابتدایی از نظر وجود ضایعات سطحی مشکوک بررسی و از افراد دارای ضایعه نمونه‌گیری به عمل آمد و با روش‌های مطالعه‌ی مستقیم و کشت، از نظر وجود عناصر قارچی مورد بررسی قرار گرفت.یافته‌ها: از 4313 دانش‌آموز مقطع ابتدایی، تعداد 891 نفر مورد بررسی قرار گرفتند و از 40 نفر دارای ضایعه‌ی مشکوک به عفونت قارچی، نمونه‌گیری به عمل آمد. در این میان، تعداد 10 مورد مثبت تشخیص داده شد. موارد مثبت عبارت از 8 مورد درماتوفیت شامل 5 مورد Trichophyton verrucosum، 1 مورد Microsporoum canis، 1 مورد Miorosporum gypseum، 1 مورد Trichophyton violaseum و 2 مورد غیر درماتوفیت شامل جنس Malassezia عامل Pityriasis بودند.نتیجه‌گیری: 70 درصد موارد ابتلا در قشر ضعیف از نظر اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی و همچنین از نظر بهداشت ظاهری قرار داشتند که مهم‌ترین علت آن، می‌تواند بهداشت پایین و سبک زندگی دامداری و کشاورزی در این خانواده‌ها باشد. با توجه به زئونوز بودن Dermatophytosis، بدیهی است که سبک زندگی در این طبقه‌ی اجتماعی تأثیر به‌سزایی در بروز این بیماری‌ها دارد. کشاورزی و دامداری و نیز زندگی نزدیک با سایر حیوانات از جمله گربه و سگ در کنار سطح بهداشت و آگاهی پایین، از عوامل زمینه‌ساز مهم در ابتلا به درماتوفیتوز می‌باشند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Epidemiology of Dermatophytosis among Elementary School Children in Koohrang City, Iran, in 2014 and 2015

نویسندگان [English]

 • Amin Soltanpoor 1
 • Hamid Morovati 1
 • Parvin Dehghan 2
 • Mehri Rejali 3
1 MSc Student, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Mycology and Parasitology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Instructor, Department of Epidemiology and Biostatistics, School of Health, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: This study aimed to determine the prevalence of dermatophytosis among elementary school students in Koohrang city, Iran, in 2014 and 2015.Methods: From a total of 4313 elementary schools students, 891 cases were evaluated for cutaneous lesions. The suspicious head, nail or cutaneous lesions were examined for the presence of fungal elements using direct smears and culture methods.Findings: Out of 891 subjects, 40 cases were suspicious; of them, 10 cases were confirmed to be positive for fungal infections. The causative agents of 8 cases of dermatophytosis were identified as Trichophyton verrocosum (5 cases), Microsporum canis (1 case), Microsporum gypseum (1 case), Trichophyton violaseum (1 case). Two cases were Malassezia pityriasis positive.Conclusion: Seventy percent of positive cases lived in poor hygienic quality. Probably more important causes of this condition are lower health and lifestyle of ranching and farming. As dermatophytosis is a zoonotic disease, lifestyle has significant role in prevalence of it. Agriculture and ranching and living closely with animals such as cats and dogs, in addition to low health and low awareness are important risk factors for dermatophytosis.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Fungal infection
 • Dermatomycosis
 • Dermatophytosis
 • Dermatophyte
 1. Ansarin H, Ghaffarpoor G, Falahati M. A survey of frequency and etiology of mycoses of the head and body among primary school students in Varamin (south Tehran). Razi J Med Sci 2001; 8 (24):128-33. [In Persian].
 2. Hashemi S, Moheb Ali M, Zarehee Z. Epidemiology of tinea capitis in Meshkin Shahr primary schools. J Ardabil Univ Med Sci 2005; 5(3): 278-81. [In Persian].
 3. Ayatolahi Moussavi SA, Fekri AR, Dehghani Ghanatghestani A, Nikian Y. Prevalence of Tinea Capitis in elementary schools in the city of Kerman. J Kerman Univ Med Sci 1995; 2(4): 200-4. [In Persian].
 4. Amir Rajab N, Rafiei A, Omodian M, Mapar M, Yaghoubi R, Rasaei S. Tinea capitis in Ahvaz. Iran J Infect Dis Trop Med 2007; 12(37): 71-6. [In Persian].
 5. Mohsenzade AR. Epidemiological study of tinea capitis in Gonabad [PhD Thesis]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences; 1988. [In Persian].
 6. Saboktakin Y. Epidemiological study of tinea capitis in Kermanshah children [PhD Thesis]. Tehran, Iran: Tehran University of Medical Sciences;1967. [In Persian].
 7. Mahboubi A, Baghestani Sh, Hamedi Y, Heydari M, Vahdani M. Epidemiology of dermatophytosis in Bandar Abbas, Iran (2003-2004). Hormozgan Med J 2006; 9(4): 227-34. [In Persian].
 8. Yoosefi H, Kavyani J. Epidemiological study of parasite infection and tinea capitis in Shahrekord students in 1999-2000. Shahrekord, Iran: Shahrekord University of Medical Sciences; 2003. [In Persian].
 9. Emami M. Distribution of mycological lesions in school children in city of Kashan and its suburbs (1993-1994)[MD Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 1994. [In Persian].
 10. Ghajari A. Epidemiological study of tinea capitis in preschool and school children in Chabahar [MD Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat Modares University; 1986. [In Persian].
 11. Ghavamian M. Frequency of fungal diseases among school children in city of Brojerd [MD Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 1995. [In Persian].
 12. Asadi MA. Epidemiological study of fungal diseases in preschool and school children in Mahalat [PhD thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 1990. [In Persian].
 13. Amrollahi H. Determine the prevalence of the superficial and cutaneous fungal infection in Semnan elementry children schools [MD Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 1991. [In Persian].
 14. Momtaz AH, Moshtaghi M, Ghadiri H. Epidemiological study of cutaneous disease between children in Isfahan and its suburb. Iran J Public Health (4). 2. [in Persian].
 15. Abdel-Rahman SM, Farrand N, Schuenemann E, Stering TK, Preuett B, Magie R, et al. The prevalence of infections with Trichophyton tonsurans in schoolchildren: the CAPITIS study. Pediatrics 2010; 125(5): 966-73.
 16. Laczynski CM, Cestari SC. Prevalence of dermatosis in scholars in the region of ABC paulista. An Bras Dermatol 2011; 86(3): 469-76.
 17. Bilge Hapchioglu S. The prevalence of superficial mycosis (tinea pedis and onychomycosis) in elementary school children in Istanbul. J Ist Faculty Med 2005; 68(4): 113-8.
 18. Hussein EYM. Epidemiology of dermatophyte infections in Palestine [MSc Thesis]. Nablus, Palestinian: An-Najah National University; 2013.
 19. Mohammed BH. Tinea capitis in Fayoum city elementary school children: Incidence and aetiology [MSc Thesis]. Faiyum, Egypt: Fayoum University; 2013.
 20. Norouzi Sh, Salahi Moghadam A, Khoshdel A, Nourifard M, Ayatolahi Mousavi SA. Geographic information system of fungal disease of Iran. J Army Univ Med Sci 2014; 11(4): 357-74. [In Persian].
 21. Chadeganipour M, Shadzi S, Dehghan P, Movahed M. Prevalence and aetiology of dermatophytoses in Isfahan, Iran. Mycoses 1997; 40(7-8): 321-4.
 22. Hedayatifar MA. A kind of dermatophytes in khozestan. Journal of Ahvaz University of Medical Sciences 1989; 10: 59-65. [In Persian].
 23. Talari SA, Asadi MA, Yousefian A. Determine the prevalence of the superficial and cutaneous fungal infection in Kashsan Univercity of Medical Sciences mycology labratory clientele. Teb Tazkiyeh 2000; 35: 21-5. [In Persian].
 24. Zarei Mahmoudabadi A. A survey of 382 suspected patients with tinea capitis, Ahvaz. Jundishapur Sci Med J 1997; 22: 45-52. [In Persian].
 25. Rafiei.A. Cutaneous fungal disease in Khozestan [MD Thesis]. Tehran, Iran: Tarbiat Modares University; 1988. [In Persian].
 26. Omidian M. Study of 100 cases of dermatophytosis in Ahwaz. Iran J Dermatol 1999; 2(8). [In Persian].
 27. Khosravi AR, Aghamirian MR, Mahmoudi M. Dermatophytoses in Iran. Mycoses 1994; 37(1-2): 43-8.
 28. Shokouhi T. A survey on the epidemiology and the ethiology of dermatophytosis in the patients addmited to the Department of Mycological, School of Public Health, University of Tehran during 1981 to 1985 [PhD Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 1992. [In Persian].
 29. Aliloo M. Determine tinea capitis in Kazeroon, Borazjan, Booshehr [Thesis]. Tehran, Iran: University of Tehran; 1970. [In Persian].
 30. Hubbard TW. The predictive value of symptoms in diagnosing childhood tinea capitis. Arch Pediatr Adolesc Med 1999; 153(11): 1150-3.
 31. Ghannoum M, Isham N, Hajjeh R, Cano M, Al-Hasawi F, Yearick D, et al. Tinea capitis in Cleveland: survey of elementary school students. J Am Acad Dermatol 2003; 48(2): 189-93.
 32. Cabrita J, Esteves J, Sequeira H. Dermatophytes in Portugal (1972-1981). Mycopathologia 1984; 84(2-3): 159-64.
 33. Venugopal PV, Venugopal TV. Tinea capitis in Saudi Arabia. Int J Dermatol 1993; 32(1): 39-40.
 34. Al-Fouzan AS, Nanda A. Dermatophytosis of children in Kuwait. Pediatr Dermatol 1992; 9(1): 27-30.
 35. el-Benhawi MO, Fathy S, Moubasher AH, Alem NS. Mycologic study of tinea capitis in Qatar. Int J Dermatol 1991; 30(3): 204-5.
 36. Flammia M, Vannini P, Difonzo EM. Tinea capitis in the Florence area between 1985 and 1993. Mycoses 1995; 38(7-8): 325-8.
 37. Aste N, Pau M, Biggio P. Tinea capitis in children in the district of Cagliari, Italy. Mycoses 1997; 40(5-6): 231-3.
 38. Al-Duboon AH, Muhsin TM, al-Rubaiy KK. Tinea capitis in Basrah, Iraq. Mycoses 1999; 42(4): 331-3.
 39. Akpolat NO, Akdeniz S, Elci S, Atmaca S, Ozekinci T. Tinea capitis in Diyarbakir, Turkey. Mycoses 2005; 48(1): 8-10.
 40. Ellabib MS, Agaj M, Khalifa Z, Kavanagh K. Trichophyton violaceum is the dominant cause of tinea capitis in children in Tripoli, Libya: results of a two year survey. Mycopathologia 2002; 153(3): 145-7.