نویسنده = سید ابراهیم سجادی
بررسی اثر ژنوپروتکتیو عصاره‌های آبی و متانولی اندام هوایی کرفس کوهی بر آسیب ناشی از ماده‌ی ژنوتوکسیک متیل متان سولفونات

دوره 30، شماره 215، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2062-2071

محمود اعتباری؛ سید ابراهیم سجادی؛ عباس جعفریان دهکردی؛ معصومه پناهی


پتانسیل ترمیم آسیب القا شده به DNA در سلول‌های MCF-7 به دنبال تماس با مشتقات استخلاف شده‌ی بنزوفوران با خواص مهار آروماتاز

دوره 29، شماره 151، مهر و آبان 1390، صفحه 1183-1193

محمود اعتباری؛ قدمعلی خدارحمی؛ عباس جعفریان دهکردی؛ زری نخودیان