بررسی اثر ژنوپروتکتیو عصاره‌های آبی و متانولی اندام هوایی کرفس کوهی بر آسیب ناشی از ماده‌ی ژنوتوکسیک متیل متان سولفونات

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی و مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استاد، گروه فارماکوگنوزی و مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی و مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی دکترای داروسازی، گروه فارماکولوژی و سم‌شناسی و مرکز تحقیقات علوم دارویی اصفهان، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تخریب DNA به دنبال تماس با عوامل توکسیک گوناگون می‌تواند سبب افزایش خطر سرطان شود. گیاه کرفس کوهی یکی از گیاهان اندمیک ایران می‌باشد که مصرف خوراکی و دارویی دارد. با توجه به خوراکی بودن این گیاه، هدف از این مطالعه بررسی اثر محافظتی عصاره‌‌های آبی و متانولی کرفس کوهی بر آسیب به DNA ناشی از MMS (Methyl methanesulfonate) بود. روش‌ها: روش ارزیابی Comet (Comet assay)، یک روش سریع، حساس و کم هزینه می‌باشد که در این مطالعه برای ارزیابی اثرات ژنوپروتکتیو کرفس کوهی بر روی رده‌ی سلولی HepG2 مورد استفاده قرار گرفت. در این روش بعد از انکوبه کردن سلول‌ها با غلظت‌های مختلف از هر عصاره، سلول‌ها به مدت یک ساعت با MMS مجاورت داده شدند. سوسپانسیون سلولی به لام‌های پوشیده از آگاروز 1 درصد اضافه شد و سپس به ترتیب مراحل لیز سلول، الکتروفورز، خنثی کردن و رنگ‌آمیزی صورت گرفت. با کمک نرم‌افزار Comet score، عوامل آسیب به DNA نظیر Tail length، درصد DNA in tail و Tail moment ارزیابی شد. یافته‌ها: غلظت‌های 5، 10 و 50 میکروگرم در میلی‌لیتر از عصاره‌ی آبی و غلظت‌های 5/0، 1 و 5 میکروگرم در میلی‌لیتر از عصاره‌ی متانولی باعث کاهش معنی‌دار در آسیب به DNA سلول‌های HepG2 ناشی از MMS شدند. نتیجه‌گیری: نتایج بیانگر اثرات آنتی‌ژنوتوکسیک عصاره‌های آبی و متانولی کرفس کوهی در برابر آسیب DNA ناشی از MMS می‌باشد. ممکن است استفاده از این گیاه بتواند از عوارض ناشی از مواد ژنوتوکسیک پیشگیری کند. واژگان کلیدی: روش Comet، کرفس کوهی، ژنوپروتکتیو، آنتی‌ژنوتوکسیسیتی

عنوان مقاله [English]

Antigenotoxic Effects of Methanolic and Aqueous Extracts of Kelussia Odoratissima Mozaffarian against Damage Induced by Methyl Methanesulfonate

نویسندگان [English]

  • Mahmoud Etebari 1
  • Seyed Ebrahim Sajjadi 2
  • Abbas Jafarian-Dehkordi 3
  • Masumeh Panahi 4
1 Assistant Professor, Department of Pharmacology and Toxicology AND Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Professor, Department of Pharmacognosy AND Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Pharmacology and Toxicology AND Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 PhD Student, Department of Pharmacology AND Isfahan Pharmaceutical Sciences Research Center, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Kelussia odoratissima Mozaffarian is an endemic plant which grows wildly in Iran. The plant is used as food supplement and medical herb in traditional medicine. Extracts and essential oil of the plant have been proved to possess anti-inflammatory, sedative, fibrinolytic, antacid, memory enhancer and antioxidant effects. Damage to deoxyribonucleic acid (DNA) has a very important role in mutagenesis, aging, and cancer. This study aimed to evaluate the protective effects of methanolic and aqueous extracts of K. odoratissima on DNA damage induced by methyl methanesulfonate (MMS). Methods: The comet assay method was selected to evaluate the antigenotoxicity as it is a fast, sensitive, inexpensive, and easy method to perform. Therefore, after incubation of different concentrations of extracts with liver hepatocellular cells (HepG2) for one hour, cells were exposed to MMS for an hour. Then, cell suspension was added to precoated normal agarose slides. After lysing the cells with lysis solution, electrophoresis method was used to assess DNA damage. Using comet score, tail length, percent of DNA in tail, and tail moment were measured. Findings: Concentrations of 5, 10, 50 µg/ml of aqueous extracts and 0.5, 1, 5 µg/ml of methanolic extracts of K. odoratissima significantly reduced MMS-induced damage to DNA of HepG2 cells. Conclusion: We observed the antigenotoxic or genoprotective effect of aqueous and methanolic extracts of K. odoratissima against DNA damage caused by MMS. Therefore, the use of K. odoratissima can probably prevent the complications of these damages. Keywords: Comet assay, Kelussia odoratissima Mozaffarian, Genoprotective, Antigenotoxicity