نویسنده = مسعود آله بویه
فراوانی مقاومت جدایه‌های بالینی کلستریدیوم دیفیسیل علیه آنتی‌بیوتیک‌های رایج درمانی در ایران

دوره 30، شماره 217، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2160-2168

فرحناز سادات شایگان مهر؛ مجتبی داربویی؛ محمد مهدی اصلانی؛ مسعود آله بویه؛ معصومه عظیمی‌راد؛ محمدرضا زالی


فنوتیپ ازدیاد مقاومت در ایزوله‌های بالینی سالمونلا در نتیجه‌ی افزایش فعالیت آنزیم‌های بتا-لاکتاماز

دوره 30، شماره 178، فروردین و اردیبهشت 1391

مرسده تاجبخش؛ محمد یعقوبی آوینی؛ جهان علی خواجه؛ مسعود آل بویه؛ احسان ناظم الحسینی مجرد؛ محمدرضا زالی