فنوتیپ ازدیاد مقاومت در ایزوله‌های بالینی سالمونلا در نتیجه‌ی افزایش فعالیت آنزیم‌های بتا-لاکتاماز

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، دایره‌ی بیماری های ناشی از غذا و اسهال های مزمن، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

2 استادیار، گروه بیوتکنولوژی، سازمان پژوهشهای علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

3 دکترای تخصصی باکتری شناسی، دایره‌ی بیماری های ناشی از غذا و اسهال های مزمن، مرکز تحقیقات بیماری‌های گوارش و کبد، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: یکی از مهم‌ترین مکانیسم‌های مقاومت به آنتی‌بیوتیک‌های گروه بتالاکتام تولید آنزیم بتالاکتاماز در باکتری‌ها است. هدف از مطالعه، بررسی نقش احتمالی میزان تنوع فعالیت آنزیم‌های بتالاکتاماز در بروز فنوتیپ‌های مقاومتی مختلف سویه‌های سالمونلای مولد بتالاکتاماز طیف گسترده (Extended-spectrum beta-lactamases یا ESBLs) بود.روش‌ها: وجود فنوتیپ مقاومتی ESBLs در 174 جدایه‌ی سالمونلای بالینی پس از غربال‌گری به روش دیسک دیفیوژن با روش دیسک مرکب و MIC (Minimal inhibitory concentrations) بررسی گردید. PCR (Polymerase chain reaction) جهت شناسایی ژن‌های کد کننده‌ی blaTEM، blaCTX، blaSHV در DNA کروموزومی و پلاسمید جدایه‌های مزبور به کار رفت. میزان فعالیت آنزیمی پروتئین تام باکتری‌ها به روش بیولوژیک، یدومتری و اسپکتروفتومتری در حضور سوبسترای آنتی‌بیوتیکی مرتبط تعیین گردید.یافته‌ها: 4 درصد از کل ایزوله‌ها مولد ESBLs بودند. بررسی سطوح MIC مؤید تنوع ایزوله‌های مقاوم در غلظت‌های بالای سفالوسپورین‌ها بود. کلیه‌ی این ایزوله‌ها از نظر وجود ژن‌های blaTEM و blaCTX مثبت و blaSHV منفی بودند. این آنزیم‌ها بر روی پلاسمید کد می‌شدند. نتایج بررسی فعالیت آنزیمی در بین این ایزوله‌ها نشان داد که سویه‌های با مقدار پروتئین تام یکسان، فعالیت هیدرولیتیکی متفاوتی بر روی سفالوسپورین‌ها داشتند.نتیجه‌گیری: با توجه به نتایج حاصل، تفاوت در میزان مقاومت و هیدرولیز سفالوسپورین‌ها توسط سویه‌های مولد ESBL می‌تواند با میزان بیان پروتئین آن‌ها در ارتباط باشد. تنوع احتمالی زیر خانواده‌های آنزیمی بتالاکتاماز، حضور و بیان بیش از یک ژن در این ایزوله‌ها، دخیل بودن سایر مکانیسم‌های مقاومتی می‌توانند از عوامل مؤثر در بروز تنوع در میزان مقاومت این باکتری‌ها باشند.واژگان کلیدی: فعالیت بتالاکتاماز، سالمونلا، مقاومت دارویی 

عنوان مقاله [English]

Increased-Resistance Phenotype Resulted from Elevated β-Lactamase Enzyme Activity in Salmonella Clinical Isolates

نویسندگان [English]

  • Mercedeh Tajbakhsh 1
  • Mohammad Yaghoobi Avini 1
  • Jahan Ali Khajeh 2
  • Masoud Alebouyeh 3
  • Ehsan Nazemalhosseini Mojarad 1
  • Mohammad Reza Zali 2
1 Research Center for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Assistant Professor, Department of Biotechnology, Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran
3 Research Center for Gastroenterology and Liver Diseases, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: Beta lactamase enzymes are the most important agents involved in promoting antimicrobial resistance patterns in bacteria. The aim of the present study was to investigate probable roles of enzyme activity divergence in production of different phenotypic resistance patterns among extended-spectrum beta lactamase (ESBL) producing Salmonella clinical isolates.Methods: Detection of ESBLs-related phenotypes was performed by initial screening and specific tests among 174 Salmonella isolates through disk diffusion, and combined disk and minimal inhibitory concentrations (MIC) methods. Polymerase chain reaction (PCR) was used to identify blaTEM, blaCTX, and blaSHV on both chromosomal and plasmid DNA extracts. The enzymatic activity of each isolate was determined by iodometric, biological, and spectrophotometric assays on crude protein extracts in the presence of a specific substrate.Findings: The frequency of ESBL producing isolates was 4%. MIC values for isolates showed differences at higher cephalosporin concentrations. All isolates were negative for blaSHV, but were carriers of blaTEM and blaCTX genes on their plasmids. The enzyme activities on cephalosporins were diverse at constant concentration of protein extracts. Conclusion: Diverse expression levels of ESBLs among beta-lactamase producing isolates could explain their different hydrolytic activities. Probable diversity among beta- lactamase subfamily members, existence and expression of more than one gene, and involvement of other resistant mechanisms can explain resistant phenotype variations in these bacteria.Keywords: Beta-lactamase activity, Salmonella, Antimicrobial resistance