نویسنده = میثم سرشار
بررسی آلودگی به انواع مایکوتوکسین‌ها در نان‌های ضایعاتی بازیافت شده در دو منطقه‌ی شهرداری تهران

دوره 32، شماره 302، مهر و آبان 1393، صفحه 1567-1576

فاطمه کرمی؛ قاسم‌علی عمرانی؛ شهرام شعیبی؛ رضا رنجبر؛ میثم سرشار؛ بهمن تبرایی؛ ناهید رحیمی‌فرد


تشخیص باکتری‌های اشریشیا کلی، شیگلا دیسانتری و سالمونلا انتریکا با استفاده از آنالیز ژن 23S rDNA

دوره 30، شماره 219، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2333-2343

میثم سرشار؛ رضا رنجبر؛ نادر شاهرخی؛ نورخدا صادقی‌فرد؛ احمد حسنی؛ زهره نصرابادی؛ فاطمه پورعلی