نویسنده = هاجر براتیان
ارزیابی اثر ترکیب سه‌گانه‌ی عسل، زعفران و سعد کوفی بر عملکرد ذهنی دانشجویان: یک مطالعه‌ی آزمایشی

دوره 37، شماره 518، فروردین و اردیبهشت 1398، صفحه 205-213

10.22122/jims.v37i518.10799

شهلا آکوچکیان؛ ویکتوریا عمرانی فرد؛ فاطمه رجبی؛ هاجر براتیان؛ نفیسه شکری مشهدی؛ رویا مظفری