نویسنده = فرحناز فاطمی نایینی
مقایسه‌ی پروتوکل‌های مختلف درمان خوراکی آزیترومایسین در درمان آکنه ولگاریس

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3028-3033

فرحناز فاطمی نایینی؛ هومن اکرمی


مقایسه‌ی بین درمان متوالی با دیود لیزر الکساندریت با لیزر الکساندریت به تنهایی در درمان هیرسوتیسم

دوره 29، 173 ویژه نامه (بیماری های پوستی و سالک)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3065-3071

محمدعلی نیلفروش زاده؛ فرحناز فاطمی نایینی؛ امیر حسین سیادت؛ لیلی راد