نویسنده = ریحانه سادات دانشمند
تشخیص نقاط شاخص سیگنال الکتریکی قلب به صورت بلادرنگ

دوره 29، 174 ویژه نامه (مهندسی پزشکی)، بهمن و اسفند 1390، صفحه 3202-3210

امیرحسین کیوان‌پور؛ محمدرضا یزدچی؛ ریحانه سادات دانشمند؛ امید خوش نیت آرام