نویسنده = محمد اقبالی
مکانیسم‌های مقاومت به شیمی‌درمانی در تومورهای مشتق از سلول‌های بنیادی سرطانی

دوره 30، شماره 197، مرداد و شهریور 1391

حمیدرضا میرزائی؛ مرجان قراگوزلو؛ عباس رضایی؛ محمد سلیمانی؛ حمید کلانتری؛ حامد میرزائی؛ محمد اقبالی؛ محسن چمن‌آرا؛ محمد حسن تاج‌الدینی