مکانیسم‌های مقاومت به شیمی‌درمانی در تومورهای مشتق از سلول‌های بنیادی سرطانی

نوع مقاله : مقاله مروری

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران و گروه ایمونولوژی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه ایمونولوژی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، گروه ایمونولوژی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 استادیار، مرکز تحقیقات بیوتکنولوژی، دانشگاه علوم پزشکی ارتش، تهران، ایران

5 دانشیار، گروه بیماری‌های داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

6 کارشناس ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی علوم پایه، دانشگاه پیام نور واحد کرج، کرج، ایران

7 دکترای حرفه‌ای داروسازی، گروه فارماکولوژی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

8 کارشناس ارشد، گروه بیوشیمی پزشکی، دانشکده‌ی داروسازی و علوم دارویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

تاکنون وجود سلول‌های بنیادی سرطانی در چندین سرطان خونی و غیر خونی اثبات شده است. علاوه بر این، مقاومت شیمیایی (دارویی) به عنوان یک علت عمده‌ی شکست درمان سرطان بیان شده است. اگر چه شیمی‌درمانی بخش عمده‌ی سلول‌های یک تومور را از بین می‌برد ولی اعتقاد بر این است که سلول‌های بنیادی سرطانی از بین نمی‌روند، بلکه این مسأله ممکن است یک مکانیسم مهم مقاومت و در نتیجه شکست درمان سرطان باشد. برای مثال، تصور می‌شود که طبیعت خاموش و وجود ناقلین دارویی ABC در سلول‌های بنیادی سرطانی، آن‌ها را در برابر عوامل شیمی‌درمانی محافظت می‌کند. نگاه بهتر به مکانیسم‌های مقاومت دارویی در سلول‌های بنیادی سرطانی ممکن است باعث هدایت ما به سمت اهداف درمانی جدید و توسعه‌ی استراتژی‌های ضد سرطانی بهتر شود. واژگان کلیدی: سلول‌های بنیادی سرطانی، شیمی‌درمانی، مقاومت دارویی

عنوان مقاله [English]

Mechanisms of Chemoresistance in Tumor-Derived Cancer Stem Cells

نویسندگان [English]

  • Hamid Reza Mirzaei 1
  • Marjan Gharagozloo 2
  • Abbas Rezaei 3
  • Mohammad Soleimani 4
  • Hamid Kalantari 5
  • Hamed Mirzaei 6
  • Mohammad Eghbali 7
  • Mohsen Chamanara 7
  • Mohammadhasan Tajadini 8
1 Biotechnology Research Center, AJA University of Medical Sciences, Tehran, AND Department of Medical Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Medical Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Department of Medical Immunology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 Assistant Professor, Biotechnology Research Center, AJA University of Medical Sciences, Tehran, Iran
5 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
6 Department of Biotechnology, School of Basic Sciences, Karaj Payam Noor University, Karaj, Iran
7 Department of Pharmacology, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
8 Department of Biochemistry, Faculty of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.
چکیده [English]

The existence of cancer stem cells (CSCs) has been already established in several hematopoietic and non-hematopoietic cancers. Chemoresistance has also been demonstrated as a major cause of cancer treatment failure. Although chemotherapy kills most cells in a tumor, it is believed to leave CSCs behind which might be an important mechanism of resistance and thereby cancer treatment failure. The quiescent nature and existence of adenosine triphosphate (ATP)-binding cassette (ABC) drug transporters in CSCs have been suggested to protect them from chemotherapeutic agents. Gaining a better insight into the mechanisms of CSCs chemoresistance might therefore lead to new therapeutic targets and development of better anticancer strategies. Keywords: Cancer stem cells, Chemotherapy, Drug resistance.