نویسنده = ساناز غلامی
بررسی پایداری کیت ELISA آنتی‌ژن B نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس با استفاده از روش‌های فیزیکی و باکتریواستاتیک

دوره 31، شماره 237، خرداد و تیر 1392، صفحه 701-711

انسیه داودآبادی؛ بهرام کاظمی؛ بهزاد حق‌پناه؛ مژگان بنده‌پور؛ مهران بهادران؛ مریم مرادی؛ ساناز غلامی


مقایسه‌ی ارزش تشخیصی کیت حاوی پروتئین نوترکیب B و کیت استاندارد Euroimmun در تشخیص اکینوکوکوس گرانولوزوس

دوره 30، شماره 220، بهمن و اسفند 1391، صفحه 2432-2440

مریم مرادی؛ بهزاد حق‌پناه؛ بهرام کاظمی؛ انسیه داوودآبادی؛ ساناز غلامی؛ سحر کفش‌دوز جباری