مقایسه‌ی ارزش تشخیصی کیت حاوی پروتئین نوترکیب B و کیت استاندارد Euroimmun در تشخیص اکینوکوکوس گرانولوزوس

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد انگل شناسی، گروه انگل و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه انگل و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استاد، مرکز تحقیقات بیولوژی سلولی و مولکولی و گروه بیوتکنولوژی دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران، تهران، ایران

4 دانشجوی کارشناسی ارشد قارچ شناسی، گروه انگل و قارچ شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: اکینوکوکوس گرانولوزوس عامل بیماری کیستی اکینوکوکوزیس است و به عنوان یکی از مشکلات مهم بهداشت عمومی در مناطق مختلف جهان مطرح می‌باشد. در تشخیص اولیه‌ی این بیماری مشکلاتی وجود دارد که واکنش متقاطع در آزمایشات سرولوژیک با سرم بیمارانی که دارای آلودگی‌های انگلی دیگر هستند، از آن جمله است. استفاده از یک منبع آنتی‌ژنی مناسب بسیار مهم است و در توسعه‌ی روش‌های تشخیص سرولوژیک (مانند ELISA) یک نکته‌ی کلیدی می‌باشد. روش‌ها: ما آنتی‌ژن B نوترکیب اکینوکوکوس گرانولوزوس را بیان و تخلیص نموده، به عنوان آنتی‌ژن در ELISA مورد استفاده قرار دادیم. نمونه‌های سرم از 73 بیمار با کیست هیداتید، که تشخیص در آن‌ها با عمل جراحی مورد تأیید قرار گرفته‌ بود، و همچنین 73 نمونه‌ی سرم از افراد سالم با استفاده از آنتی‌ژن B و کیت تجاری Euroimmun با روش ELISA مورد بررسی و از نظر ویژگی و حساسیت مورد مقایسه قرار گرفت. یافته‌ها: حساسیت 100 و ویژگی 33/97 درصد با کیت دست‌ساز ما به دست آمد. نتیجه‌گیری: بر طبق نتایج به دست آمده، پروتئین نوترکیب B برای تشخیص حضور آنتی‌بادی IgG در سرم بیماران مبتلا به هیداتیدوز با روش ELISA دارای ارزش تشخیصی قابل قبولی می‌باشد. واژگان کلیدی: کیست هیداتید، اکینوکوکوس گرانولوزوس، پروتئین نوترکیب، ELISA، Euroimmun

عنوان مقاله [English]

Diagnostic Value of Echinococcus Granulosus Recombinant Protein B-Containing Kit in Comparison with the Euroimmun Kit

نویسندگان [English]

  • Maryam Moradi 1
  • Behzad Hagh-Panah 2
  • Bahram Kazemi 3
  • Ensieh Davoudabadi 1
  • Sanaz Gholami 1
  • Sahar Kafshdooz-e-Jabari 4
1 MSc Student of Parasitology, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Cellular and Molecular Biology Research Center AND Department of Biotechnology, School of Medicine, Shahid Beheshti University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 MSc Student of Mycology, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Echinococcus granulosus causes human cystic echinococcusis (hydatid cyst) as an important public health problem in many regions of the world. Serologic tests are the main methods for diagnosis of the disease nowadays and enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) is the most routine and common method for diagnosis. There are some problems in primary diagnosis such as cross-reaction with sera from patients with other parasitic disease in serological tests. Using an appropriate source of antigenic material is a very important and crucial point in improvement of ELISA method. Methods: Recombinant AgB Echinococcus granulosus were applied as a new antigen in ELISA and sensitivity and specificity of new kit were compared with Euroimmun hydatid kit. 73 sera from patients with hydatid cyst (confirmed by surgical operation) and 73 healthy individuals’ sera were tested by recombinant AgB kit. Findings: The sensitivity of 100% and specificity of 97.33% were determined by homemade kit. Conclusion: According to our results, recombinant EgAgB has good performance in total IgG ELISA for detection of sera antibodies from patients with hydatid cyst. Keywords: Hydatid cyst, Echinococcus granulosus, Recombinant protein, ELISA, Euroimmun