نویسنده = محمدرضا نجارزادگان
بررسی سابقه‌ی میزان استفاده از خدمات سلامت روان در اقدام کنندگان به خودکشی به روش خودسوزی ارجاع شده به مرکز بیمارستانی سوانح سوختگی شهید مطهری تهران

دوره 34، شماره 374، فروردین و اردیبهشت 1395، صفحه 203-213

امیرحسین جلالی ندوشن؛ کاوه علوی؛ محمدرضا نجارزادگان؛ پیام مهربانی


فراوانی اختلال افسردگی اساسی و اختلال طیف دو قطبی در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی در شهر اصفهان

دوره 30، شماره 206، مهر و آبان 1391

عبدالامیر عطاپور؛ حمید افشار؛ امیرحسین نورالله؛ محمدرضا نجارزادگان؛ زیبا فرج‌زادگان