فراوانی اختلال افسردگی اساسی و اختلال طیف دو قطبی در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی در شهر اصفهان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه داخلی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 دانشیار، مرکز تحقیقات روان‌تنی و مرکز تحقیقات علوم رفتاری، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

3 دانشجوی پزشکی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 پزشک عمومی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

5 دانشیار، گروه پزشکی اجتماعی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: دیابت یکی از شایع‌ترین بیماری‌ها در دنیا است که در بسیاری از موارد با عوارضی چون نفروپاتی همراه می‌باشد. همانند هر بیماری مزمنی دیابت می‌تواند با اختلالات خلقی از جمله افسردگی توأم باشد. با این وجود بررسی‌ها در مورد فراوانی اختلال افسردگی اساسی و اختلال طیف دو قطبی در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی محدود می‌باشد. در این مطالعه به بررسی فراوانی اختلال افسردگی اساسی و اختلال طیف دو قطبی در بیماران دچار نفروپاتی دیابتی و عوامل مرتبط با آن در شهر اصفهان پرداختیم. روش‌ها: این مطالعه‌ی توصیفی مقطعی بر روی بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی در سال 1390 در سطح شهر اصفهان صورت گرفته است. جهت بررسی افسردگی از پرسشنامه‌ی Beck و بررسی اختلال طیف دو قطبی از پرسشنامه‌ی MDQ (Mood disorder questionnaire) استفاده شد. اطلاعات به دست آمده با استفاده از نرم‌افزار SPSS نسخه‌ی 18 آنالیز گردید. یافته‌ها: در این مطالعه تعداد 250 بیمار بررسی شدند که شامل 118 نفر (2/47 درصد) مرد و 132 نفر (8/52 درصد) زن بودند. فراوانی افسردگی در بیماران تحت مطالعه 8/84 درصد به دست آمد. همچنین 24 درصد بیماران مبتلا به اختلال طیف دو قطبی بودند. میانگین HbA1C (Hemoglobin A1C) در بیماران افسرده به طور معنی‌داری بالاتر از افراد غیر افسرده بود (01/0 = P). نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این مطالعه نشان داد که فراوانی افسردگی در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی به طور چشمگیری بالاتر از جمعیت عمومی است و همین عامل می‌تواند اثرات نامطلوبی بر سیر پیگیری و درمان بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی بگذارد. واژگان کلیدی: افسردگی اساسی، اختلال طیف دو قطبی، نفروپاتی دیابتی

عنوان مقاله [English]

Prevalence of Major Depression and Bipolar Disorders in Patients with Diabetic Nephropathy in Isfahan, Iran

نویسندگان [English]

  • Abdolamir Atapour 1
  • Hamid Afshar 2
  • Amir Hossein Nourollah 3
  • Mohammad Reza Najjarzadegan 4
  • Ziba Farajzadegan 5
1 Associate Professor, Department of Internal Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Associate Professor, Psychosomatic Research Center AND Behavioral Sciences Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Student of Medicine, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 General Practitioner, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
5 Associate Professor, Department of Community Medicine, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Diabetes is the most prevalent disease in the world. It is in many cases associated with complications such as nephropathy. Like other chronic diseases, diabetes can be accompanied by mood disorders including depression. However, studies about the frequency of major depressive disorder and bipolar disorder among diabetic patients are limited. In this research, we surveyed the frequency of major depressive disorder and bipolar disorder in patients with diabetic nephropathy. Methods: This cross-sectional research was performed on 250 patients with diabetic nephropathy in Isfahan, Iran during 2011. Beck Depression Inventory and Mood Disorder Questionnaire were used to assess depression and bipolar disorder, respectively. Data was analyzed with SPSS18. Findings: Males and females constituted 47.2% (n = 118) and 52.8% (n = 132) of the studied population, respectively. The frequency of depression was 84.8%. Moreover, 24% of the patients had bipolar disorder. The mean of hemoglobin A1C (HbA1C) level of depressed patients was significantly higher than non-depressed patients (P = 0.01). Conclusion: The prevalence of major depression is significantly higher in patients with diabetic nephropathy compared to the general population. This factor can have undesirable effects on follow-up and treatment of patients with diabetic nephropathy. Keywords: Major depressive disorder, Bipolar disorder, Diabetic nephropathy