دوره و شماره: دوره 30، شماره 206، مهر و آبان 1391، صفحه 1439-1479 
فراوانی اختلال افسردگی اساسی و اختلال طیف دو قطبی در بیماران مبتلا به نفروپاتی دیابتی در شهر اصفهان

عبدالامیر عطاپور؛ حمید افشار؛ امیرحسین نورالله؛ محمدرضا نجارزادگان؛ زیبا فرج‌زادگان