دوره و شماره: دوره 30، شماره 179، فروردین و اردیبهشت 1391، صفحه 189-237 
پلی‌مورفیسم‌های ژنی عامل نکروزدهنده‌ی تومور آلفا در افراد بومی جنوب ایران

محمد کارگر؛ معصومه رحمانیان؛ مجید یاوریان؛ احمد آقانگهی؛ صادق قربانی دالینی