دوره و شماره: دوره 30، شماره 219، بهمن و اسفند 1391 
بررسی تأثیر تزریق لیدوکایین بر درد بعد از تانسیلکتومی در اطفال: یک کارآزمایی بالینی سه سو کور

صفحه 2291-2298

اکبر پیرزاده؛ محمد علیمحمدی؛ سوره علاف اکبری؛ خاطره عیسی زاده‌فر؛ مسعود انتظاری اصل


ویژگی‌های اپیدمیولوژیک و بالینی خونریزی تحت عنکبوتیه‌ی غیر تروماتیک

صفحه 2299-2309

حماسه تواهن؛ مجید قاسمی؛ رسول نوروزی؛ هاجر معمار؛ مصطفی شریف‌خواه


بررسی نقش انتقال اخیر عفونت و عود مجدد عفونت نهفته‌ی ناشی از مایکوباکتریوم توبرکلوزیس در بیماران مسلول به روش IS6110-RFLP و DR-RFLP

صفحه 2310-2323

بهنام رفیعی؛ علی اصغر فرازی؛ داود صادقی؛ سپیده غنی؛ محمد محمد طاهری؛ احمد سخراوی؛ روح‌اله کشاورز؛ کیوان تدین؛ نادر مصوری


بررسی اثرات تخفیفی زنجبیل بر تهوع ناشی از شیمی‌درمانی: فاز تأخیری

صفحه 2324-2332

سید میثم ابراهیمی؛ زهره پارسا یکتا؛ علیرضا نیکبخت نصرآبادی؛ سید مصطفی حسینی؛ صنمبر صدیقی؛ محمد حسین صالحی سورمقی


تشخیص باکتری‌های اشریشیا کلی، شیگلا دیسانتری و سالمونلا انتریکا با استفاده از آنالیز ژن 23S rDNA

صفحه 2333-2343

میثم سرشار؛ رضا رنجبر؛ نادر شاهرخی؛ نورخدا صادقی‌فرد؛ احمد حسنی؛ زهره نصرابادی؛ فاطمه پورعلی