دوره و شماره: دوره 30، شماره 203، مهر و آبان 1391، صفحه 1291-1335 
بررسی اثر تستوسترون بر روی تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال در گردش خون رت‌‌های نر ویستار

سعیده بحرانی؛ شقایق حق جوی جوانمرد؛ زهراالسادات مرتضوی؛ مریم موتمر؛ فرید نصر اصفهانی