دوره و شماره: دوره 30، شماره 194، مرداد و شهریور 1391، صفحه 862-900