مصرف عصاره‌ی پوست انار تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال را افزایش و پیشرفت آترواسکلروز را کاهش می‌دهد

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد، گروه بیوتکنولوژی، دانشکده‌ی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

2 استادیار، گروه علوم دامی، دانشکدهی کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

3 استادیار، گروه فیزیولوژی، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

4 دانشجوی کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی جانوری، مرکز تحقیقات فیزیولوژی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: بهبود اختلال عملکرد اندوتلیوم منجر به کاهش تشکیل پلاک آترواسکلروز می‌شود. آنتی‌اکسیدان‌ها می‌توانند باعث کاهش پلاک آترواسکلروز شوند. هدف تحقیق حاضر، بررسی اثرات مفید عصاره‌ی آنتوسیانینی پوست انار بر افزایش تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال و کاهش آترواسکلروز در خرگوش‌هایی بود که رژیم پر کلسترول دریافت کردند. روش‌ها: تعداد سلول‌های پیش‌ساز اندوتلیال (Endothelial progenitor cell یا EPC) با استفاده از فلوسایتومتری و میزان تشکیل رگه‌های چربی در آئورت خرگوش‌های با رژیم طبیعی، پر کلسترول و پر کلسترول به علاوه‌ی عصاره‌ی آنتی‌اکسیداسیون پوست انار (Pomegranate یا POM) به میزان 1 درصد در آب آشامیدنی، با تکنیک رنگ‌آمیزی هماتوکسیلین ائوزین اندازه‌گیری شد. یافته‌ها: مکمل عصاره‌ی آنتی‌اکسیداسیون پوست انار به طور معنی‌داری تعداد EPC را افزایش داد (گروه POM 6/1 ± 95/9، گروه High cholesterol (HC) 2/2 ± 6/3 و گروه شاهد 6/0 ± 01/2 با 05/0 > P) و میزان تشکیل ضایعه‌ی آترواسکلروز را در گروه دریافت‌کننده‌ی عصاره‌ی پوست انار به طور معنی‌داری کاهش داد. نتیجه‌گیری: نتایج ما نشان داد که اثرات مفید عصاره‌ی آنتی اکسیداسیون پوست انار در جلوگیری از آترواسکلروز ممکن است به دلیل تغییر تعداد EPC و ترمیم زودرس آسیب اندوتلیال باشد. واژگان کلیدی: آترواسکلروز، انار، آنتی‌اکسیداسیون، آنتوسیانین، سلول‌های پیش‌سازاندوتلیال

عنوان مقاله [English]

Pomegranate Peel Extract Supplementation Increases the Number of Endothelial Progenitor Cells and Attenuates the Development of Atherosclerosis Plaque

نویسندگان [English]

  • Moloud Ahmadi 1
  • Nafise Nili 2
  • Shaghayegh Haghjooy Javanmard 3
  • Hajar Naji 4
  • Ebrahim Sayed Tabatabaei 2
1 Department of Biotechnology, School of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
2 Assistant Professor, Department of Animal Sciences, School of Agriculture, Isfahan University of Technology, Isfahan, Iran
3 Assistant Professor, Department of Physiology, Physiology Research Center, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
4 MSc Student, Department of Physiology, Physiology Research Center, School of Medicine And Student Research Commitee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Inhibition of endothelial dysfunction and denudation contributes to the attenuation of atherosclerosis. Numerous studies have suggested that nutritional antioxidants can contribute to the reduction of atherosclerotic lesions. The goals of the present study were to investigate the beneficial effects of pomegranate peel extract in rabbits fed on a high cholesterol diet and to analyze the anti-atherosclerotic activity of the extract. Methods: Endothelial progenitor cell (EPC) numbers and atherosclerotic lesion size were determined in rabbits fed on normal diet (control group), high cholesterol diet (HC group), and high cholesterol diet with pomegranate peel antioxidant extract (0.1% in drinking water) (POM or pomegranate group). Findings: Pomegranate peel antioxidant-extract supplementation significantly increased EPC numbers (9.95 ± 1.60 in POM group vs. 3.60 ± 2.20 in HC group and 2.01 ± 0.60 in control group; P < 0.05) and inhibited the progression of atherosclerotic lesion formation in aorta of rabbits (P < 0.05). Conclusion: Our results suggested that the beneficial effects of pomegranate peel antioxidant extract in prevention of atherosclerosis may be due to the modulation of EPC numbers and potentiation of the endothelial regeneration. Keywords: Atherosclerosis, Pomegranate, Antioxidant, Anthocyanin, Endothelial progenitor cells