دوره و شماره: دوره 30، شماره 221، بهمن و اسفند 1391 
مقایسه‌ی پروفایل پروتئینی آنتی‌ژن‌های انگل‌های کشته‌ شده (KLM) و اتوکلاو شده (ALM) به روش الکتروفورز ژل پلی ‌اکریلامید

صفحه 2460-2466

رضا ارجمند؛ سیمین‌دخت سلیمانی‌فرد؛ صدیقه صابری؛ سپیده طلوعی؛ علی خامسی‌پور؛ سید حسین حجازی