مقایسه‌ی پروفایل پروتئینی آنتی‌ژن‌های انگل‌های کشته‌ شده (KLM) و اتوکلاو شده (ALM) به روش الکتروفورز ژل پلی ‌اکریلامید

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری،گروه انگل و قارچ‌‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی و کمیته‌ی تحقیقات دانشجویی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

2 گروه انگل و قارچ‌‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

3 استاد، مرکز آموزش و پژوهش بیماری‌های پوست و جذام، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

4 دانشیار، مرکز تحقیقات بیماری‌های پوست و سالک صدیقه‌ی طاهره (س) و گروه انگل و قارچ‌شناسی، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

مقدمه: تا کنون انواع مختلف واکسن Leishmania در نقاط مختلف دنیا مورد بررسی قرار گرفته‌، اما فقط تعداد اندکی از نسل اول این واکسن‌ها به کارآزمایی بالینی انسانی رسیده است. انگل‌های کشته‌شده به وسیله‌ی Thimerosal همراه با انجماد و ذوب مجدد (Killed L. major یا KLM) و انگل‌های اتوکلاو شده (Autoclaved L. major یا ALM) در افراد داوطلب مناطقی از کشور و خارج از کشور بررسی شده‌اند. در این مطالعه، محتوای پروتئینی دو واکسن ذکر‌شده با پروماستیگوت‌های تازه کشت‌شده‌ی کامل L. major به روش سدیم دودسیل‌سولفات ژل الکتروفورز بررسی شد. روش‌ها: سویه‌ی MRHO/IR/75/ER از L. major از موش Balb/c که پیش از آن آلوده ‌شده بود، گرفته و به محیط کشت NNN اصلاح‌شده تلقیح گردید و سپس در محیط مایع RPMI 1640 غنی‌شده با FCS 20 درصد کشت مجدد داده شد. آنتی‌ژن‌های ALM و KLM در مؤسسه‌ی واکسن و سرم‌‌سازی رازی تهیه گردید. الکتروفورز آنتی‌ژن‌های تهیه‌شده از دو روش فوق به همراه پروماستیگوت‌های تازه کشت‌شده‌ی کامل انجام شد. محتوای پروتئینی آنتی‌ژن‌ها به روش الکتروفورز ژل پلی‌اکریلامید (Sodium dodecyl sulfate-polyacrylamide gel electrophoresis یا SDS-PAGE) مقایسه شدند. یافته‌ها: نتایج الکترو‌فورز، باند‌های زیادی از مولکول‌های سنگین بیش از 100 کیلودالتون تا مولکول‌های کوچک کمتر از 10 کیلودالتون را نشان داد. مشخص گردید که باند‌های حاصل از KLM مشابه L. major کامل بودند؛ به جز 2 باند 57 و 24 کیلو‌دالتونی که چنین شباهتی را نشان ندادند. ALM نیز دارای 2 باند بسیار نزدیک به هم 71 کیلودالتونی بود که در KLM و L. major تازه کشت‌شده‌ی کامل دیده ‌نشد. نتیجه‌گیری: جهت تولید واکسن‌های مؤثر، شناسایی و تخلیص ایمونوژن‌های محافظتی موجود در آنتی‌ژن‌های خام و تعیین پایداری آن‌ها بسیار ضروری به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: لیشمانیا، لیشمانیا ماژور کشته شده، لیشمانیا ماژور اتوکلاو شده، الکتروفورز ژل پلی‌اکریلامید

عنوان مقاله [English]

Comparison of Protein Profile of Killed and Autoclaved Leishmania Major Using Polyacrylamide Gel Electrophoresis

نویسندگان [English]

  • Reza Arjmand 1
  • Simindokht Soleimanifard 1
  • Sedigheh Saberi 1
  • Sepideh Tolouei 2
  • Ali Khamesipour 3
  • Seyed Hossein Hejazi 4
1 PhD Student, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine AND Student Research Committee, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
2 Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
3 Professor, Center for Research and Training in Skin Disease and Leprosy, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
4 Associate Professor, Department of Parasitology and Mycology, School of Medicine AND Skin Disease and Leishmaniasis Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

Background: Leishmania is a genus of trypanosomatid protozoa which causes a wide spectrum of diseases ranging from a self-healing cutaneous lesion to a vital visceral form of the disease. Although various experimental Leishmania vaccines have been prepared in different parts of the world, only a few of first generation vaccines have reached to human trials. Killed Leishmania major (KLM) and autoclaved Leishmania major (ALM) have been tested in human volunteers in Iran and other countries. We evaluated protein contents of KLM and ALM and fresh Leishmania major using sodium dodecyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS-PAGE). Methods: Leishmania major (MRHO/IR/75/ER) was isolated from infected BALB/c mice and cultured in Novy-MacNeal-Nicolle medium. It was then subcultured in Roswell Park Memorial Institute (RPMI) 1640 medium supplemented with fetal calf serum 20%. ALM and KLM were prepared by Razi Vaccine and Serum Institute of Iran. Electrophoresis of the two antigens and freshly cultured Leishmania major promastigotes was performed and their protein contents were compared using SDS-PAGE. Findings: The results of electrophoresis showed numerous bands from more than 100 kilodalton (kD) to less than 10 kD. KLM bands were found to be similar to freshly cultured intact Leishmania major (except for 57 and 24 kD bands). ALM contained two very close bands (71 kD) which were not seen in KLM or fresh Leishmania major. Conclusion: Identification and purification of protective immunogens in crude antigens and detection of their stability are essential in production of an effective vaccine. Keywords: Leishmania, Killed Leishmania major, autoclaved Leishmania major, Polyacrylamide gel electrophoresis