دوره و شماره: دوره 30، شماره 185، خرداد و تیر 1391، صفحه 458-500