بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی و برخی از عوامل خطر آن در استان چهارمحال و بختیاری

نوع مقاله : نامه به سردبیر

نویسنده

کارشناس ارشد، گروه. اپیدمیولوژی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

به منظور بررسی اپیدمیولوژیک سوختگی و برخی از عوامل خطر آن در استان چهارمحال و بختیاری در سال 1388، این مطالعه انجام شد. بیماریابی به دو شکل فعال و غیر فعال انجام شد و با استفاده از یک پرسشنامه‌ی 20 سؤالی با بیماران مصاحبه گردید. 2257 مورد سوختگی یافت شد که 57/55 درصد در زنان، 93/44 درصد در مناطق شهری، 51 درصد در افراد کمتر از 20 سال، 12/37 درصد در گروه سنی صفر تا 9 سال، 86/80 درصد در محیط خانه و 4/31 درصد در فصل زمستان رخ داده بود. ارتباط معنی‌داری بین جنسیت مؤنث و سوختگی به علت آب جوش، سوختگی در محیط خانه و آشپزخانه و سوختگی عمدی و بین جنسیت مذکر و سوختگی ناشی از قیر مذاب مشاهده گردید. به طور کلی خانه حداقل از لحاظ ایجاد سوختگی، به خصوص برای کودکان و زنان می‌تواند یک محیط خطرناک باشد. واژگان کلیدی: سوختگی، مایعات داغ، آسیب

عنوان مقاله [English]

Epidemiologic Evaluation of Burns and Their Risk Factors in Chaharmahal and Bakhtiari Province, Iran

نویسنده [English]

  • Abdullah Mohammadian Hafshejani
Epidemiologist, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran
چکیده [English]

This study aimed to evaluate the epidemiology of burning and its related risk factors in Chaharmahal and Bakhtiari province, Iran in 2009. Patients were identified using both active and passive methods. A 20-item questionnaire was employed to interview the participants. 2257 burned cases detected, 55.57% occurred in women, 44.93% in urban areas, 51% in individuals younger than 20 years old, 37.12% in children below 9 years, 80.86% in houses, and 31.4% in winter.Associations were found between female gender and burns related to boiling water, intentional burns, and burns in the house and in the kitchen. Moreover, burns with molten bitumen and male gender were significantly related. Generally, at least in terms of burning, houses can be a dangerous environment especially for children and women. Keywords: Burns, Hot liquids, Damage