بررسی تأثیر ترنجبین خوراکی بر کاهش میزان بیلی‌روبین نوزادی در نوزادان بستری در بخش نوزادان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار، گروه اطفال، دانشکده‌ی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

2 مربی، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه مامایی، دانشکده‌ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تهران، ایران

چکیده

مقدمه: هیپربیلی‌روبینمی یک مشکل شایع و اغلب خوش‌خیم نوزادی است که در 60 درصد نوزادان ترم و 80 درصد نوزادان پره‌ترم رخ می‌دهد. امروزه فتوتراپی و تعویض خون از روش‌های اصلی درمان هیپربیلی‌روبینمی می‌باشند. در بسیاری از مناطق ایران از شیرخشت و ترنجبین نیز برای درمان زردی نوزادی استفاده می‌شود. این مطالعه با هدف بررسی تأثیر ترنجبین خوراکی بر کاهش میزان بیلی‌روبین نوزادی در نوزادان بستری در بخش نوزادان بیمارستان شهید اکبرآبادی تهران در سال 1389 انجام شد. روش‌ها: این مطالعه به صورت کارآزمایی بالینی بر روی 97 نوزاد که به شکل تصادفی در دو گروه آزمون، شامل فتوتراپی و ترنجبین خوراکی (49 نوزاد) و شاهد شامل فتوتراپی تنها (48 نوزاد) قرار گرفته بودند، انجام شد. نوزادان گروه آزمون علاوه بر فتوتراپی استاندارد Intensive، هر ١٢ ساعت یک بار، 10 گرم ترنجبین به شکل سوسپانسیون 30 گرم درصد ترنجبین حل شده در آب مقطر و صاف شده، را از طریق دهانی دریافت ‌نمودند. گروه شاهد تنها تحت فتوتراپی استاندارد Intensive قرار داشتند. داده‌ها پس از ورود، توسط نرم‌افزار آماری SPSS نسخه‌ی 14 تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: یافته‌های حاصل از این مطالعه نشان داد که دو گروه از نظر متغیرهای سن جنینی، سن نوزاد، درصد رتیکولوسیت و میزان هموگلوبین تفاوت آماری معنی‌داری نداشتند و همگون بودند. همچنین مقایسه‌ی میزان بیلی‌روبین تام نوزادان در بدو ورود به مطالعه و سپس 24 و 48 ساعت پس از مداخله در بین دو گروه اختلاف معنی‌داری را نشان نداد. نتیجه‌گیری: از آن جا که در مطالعه‌ی حاضر، تمامی نوزادان تحت فتوتراپی قرار داشتند، ممکن است تأثیر ترنجبین به عنوان یک داروی گیاهی تحت تأثیر اثرات سریع و شدید فتوتراپی قرار گرفته باشد. بنابراین شاید نتوان بر طبق نتایج این مطالعه و مطالعات مشابه، به طور قطع در مورد عدم تأثیر ترنجبین در درمان و یا پیشگیری از هیپربیلی‌روبینمی نوزادی نظر داد. به همین جهت محققین انجام تحقیقات بیشتری را در این زمینه، به ویژه برای نوزادان غیر بستری توصیه می‌نمایند. واژگان کلیدی: ترنجبین، زردی نوزادی،‌ هیپپربیلی‌روبینمی، ایکتر، فتوتراپی

عنوان مقاله [English]

The Effects of Oral Manna on Reducing Neonatal Serum Bilirubin Levels

نویسندگان [English]

  • Maryam Saboute 1
  • Leila Amini 2
  • Majid Kalani 1
  • Nasimeh Setayesh Valipour 3
1 Assistant Professor, Department of Pediatrics, School of Medicine, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
2 Lecturer, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
3 MSc Student, Department of Midwifery, School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences, Tehran, Iran
چکیده [English]

Background: As a common and often benign problem, hyperbilirubinemia occurs in 60% of term and 80% of preterm neonates. The current treatment methods for the complication are phototherapy and blood exchange. However, in many areas of Iran, use of oral manna is common. This study investigated the effects of manna on neonatal serum bilirubin levels among hospitalized neonates in Akbar-Abadi Hospital (Tehran, Iran) during 2011. Methods: This randomized control clinical trial was conducted on 97 neonates (49 in phototherapy group as the controls and 49 in phototherapy plus manna group). The case group orally received 10 g of 30 g/100 ml manna suspension every 12 hours. They also underwent intensive phototherapy similar to the control group. Data was analyzed by SPSS14. Findings: There were no differences between the two groups in terms of gestational age, neonatal age, retic count, and hemoglobin levels. Comparison between the two groups did not show any significant differences in serum bilirubin levels 0, 24, and 48 hours after the intervention. Conclusion: Although this study did not show any differences between the two groups, intensive phototherapy might have prevented the possible effects of manna to be revealed. Further research in this field is thus recommended. Keywords: Manna, Icterus, Hyperbilirubinemia, Phototherapy