تأثیر تمرین اختیاری چرخ دوار و عصاره آلیوم پارادوکسیوم بر سطوح پروتئین تائو مخچه موش های دیابتی القائی با آلوکسان

نوع مقاله : مقاله های پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

2 کارشناس ارشد، گروه فیزیولوژی ورزشی، دانشکده‌ی تربیت بدنی و علوم ورزشی، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران

چکیده

مقدمه: هدف از اجرای این پژوهش، بررسی 6 هفته تمرین چرخ دوار و مصرف آنتی‌اکسیدان آلیوم پارادوکسیوم بر سطوح پروتئین تائوی مخچه‌ی رت‌های دیابتی القا شده با آلوکسان بود. روش‌ها: برای این منظور 42 سر رت نر با میانگین وزن 5 ± 235 گرم به طور تصادفی به شش گروه (شاهد، تمرین، تمرین-دیابت، شاهد-دیابت، آلیوم-دیابت، تمرین-آلیوم-دیابت) تقسیم شدند. دیابتی کردن رت‌ها توسط آلوکسان مونوهیدرات (120 میلی‌گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن) محلول در بافر سالین به صورت درون صفاقی انجام شد. سطوح پروتئین تائوی مخچه به روش ELISA اندازه‌گیری شد. داده‌ها به روش One way ANOVA و آزمون تعقیبی LSD تجزیه و تحلیل شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان‌دهنده‌ی عدم تغییر سطح تائوی فسفریله‌ی مخچه در نتیجه‌ی القای دیابت بود. تمرین اختیاری در گروه دیابت-تمرین تأثیر قابل توجهی روی سطح تائو در مخچه نداشت. آلیوم پارادوکسیوم سطوح پروتئین تائوی مخچه آزمودنی‌های دیابتی را به صورت معنی‌داری افزایش داد (025/0 > P)، به طوری که مقدار آن نسبت به گروه دیابت بالاتر بود. آلیوم پارادوکسیوم در مقایسه با تمرین اختیاری (001/0 > P) و نیز نسبت به ترکیب مصرف آلیوم پارادوکسیوم با تمرین اختیاری (001/0 > P)، سطح پروتئین تائوی مخچه‌ی رت‌های دیابتی را به مقدار قابل توجهی افزایش داد، اما بین مداخله‌ی تمرین اختیاری و ترکیب تمرین اختیاری و آلیوم پارادوکسیوم تفاوت معنی‌داری مشاهده نشد (945/0 = P). نتیجه‌گیری: نتایج این تحقیق نشان داد که مصرف عصاره‌ی آلیوم پارادوکسیوم موجب افزایش سطوح پروتئین تائوی فسفریله‌ی مخچه‌ی آزمودنی‌های دیابتی شد، اما تمرین اختیاری چرخ دوار به تنهایی و ترکیب تمرین اختیاری و آلیوم پارادوکسیوم موجب تغییر قابل توجه این شاخص نشد. در رابطه با آثار مثبت یا منفی ورزش اختیاری، انجام مطالعات بیشتر ضروری به نظر می‌رسد. واژگان کلیدی: دیابت، پروتئین تائو، آلیوم پارادوکسیوم، تمرین اختیاری، رت

عنوان مقاله [English]

The Effects of Voluntary Exercise on a Running Wheel and Allium Paradoxum on Tau Protein in the Cerebellum of Diabetic Rats

نویسندگان [English]

  • Zia Fallah Mohammadi 1
  • Ali Khezri 2
  • Mojtaba Ebrahimzadeh 2
1 Associate Professor, Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sports Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
2 Department of Exercise Physiology, School of Physical Education and Sports Sciences, Mazandaran University, Babolsar, Iran
چکیده [English]

Background: In this study, we evaluated the effects of 6 weeks of voluntary exercise on a running wheel and allium paradoxum on tau protein in the cerebellum of diabetic rats. Methods: After obtaining 42 adult male Wistar rats (8 weeks old), they were divided into control, diabetic, training, training-diabetic, training-diabetic-antioxidant, and diabetic-antioxidant groups. To induce diabetes, 120 mg/kg of alloxan (dissolved in saline) was intraperitoneally administered. Tau protein levels in the cerebellum tissue were evaluated using an enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA) kit. Data was analyzed using one-way analysis of variance (ANOVA) and least significant different (LSD) post-hoc test. Findings: Induction of diabetes caused no significant changes in tau protein levels in the cerebellum. Allium paradoxum significantly increased tau protein levels in diabetic rats (P = 0.025). Moreover, receiving allium paradoxum resulted in significantly higher amounts of tau protein compared to voluntary exercise (P = 0.001) and the combination of antioxidant and exercise (P = 0.001). However, the training-diabetic and training-diabetic-antioxidant groups were not significantly different (P = 0.945). Conclusion: The results of this research showed that alloxan-induced diabetes does not alter the tau protein levels in cerebellum. In response to voluntary exercise on running wheel, tau protein content of the cerebellum did not significantly change. Allium paradoxum increased phosphorylated tau in cerebellum of diabetic rats. However, more studies are required to determine beneficial effects of physical exercise on tau phosphorylation. Keywords: Diabetes, Cerebellar tau protein, Allium paradoxum, Voluntary training, Rats