دوره و شماره: دوره 30، شماره 188، خرداد و تیر 1391، صفحه 599-648 
بررسی شیوع ناشنوایی و غربال‌گری شنوایی در نوزادان شهر اصفهان

فریبا ارجمندی؛ سحر محرابی؛ بهروز فرهنگ‌فر؛ علی طغیانی؛ آزاده خردمند


مقایسه‌ی دقت شناسایی ویروس سیتومگال انسانی به روش‌های Real-time PCR و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم در دریافت‌کنندگان پیوند کلیه

مجید کمیجانی؛ محمدتقی کاردی؛ سید مرتضی جوادی راد؛ نیلوفر نقشینه؛ مرضیه رضایی؛ سیمین همتی؛ آزاده حمزه‌ئی سیچانی